WIND ΕΛΛΑΣ

Υπη?εσίες τηλεπικοινωνίας και internet

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η γνωστή εται?εία WIND ΕΛΛΑΣ είναι ένας καθιε?ωμένος πα?οχέας ολοκλη?ωμένων υπη?εσιών κινητής και σταθε?ής τηλεφωνίας όπως και διαδικτ?ου στην Ελλάδα. Π?όκειται για μία από τις πιο αναγνω?ισμένες και μεγάλες εται?είες τηλεπικοινωνιών στον ελληνικό χώ?ο. Οι υπη?εσίες της έχουν γίνει συνώνυμο της π?ωτοπο?ίας στην τεχνολογία της κινητής τηλεφωνίας και ταυτόχ?ονα έχουν μεταβάλλει τα δεδομένα στην τηλεπικοινωνία μέσω του εισαγωγής στην ελληνική αγο?ά καινοτομικών π?οϊόντων και λ?σεων. Η εται?εία διαθέτει μέχ?ι σήμε?α πε?ισσότε?α από 270 σημεία πώλησης εκ των οποίων πε?ισσότε?α από 269 καταστήματα του δικτ?ου λειτου?γο?ν με τη μέθοδο της δικαιόχ?ησης.

Η WIND ΕΛΛΑΣ ιδ??θηκε το έτος 1992. Η ένα?ξη των δ?αστη?ιοτήτων της ταυτίστηκαν με την εμπο?ική επωνυμία TELESTET. Στην συνέχεια το έτος 2007 και μετά από αλλαγή και της δε?τε?ης εμπο?ικής επωνυμίας TIM η εται?εία απέκτησε το σημε?ινό εμπο?ικό σήμα WIND ΕΛΛΑΣ . Τον Οκτώβ?ιο 2007 εξαγο?άζει την εται?εία Tellas και δημιουγεί έναν ολοκλη?ωμένα συγκ?οτημένο φο?έα τηλεπικοινωνιών συνδυάζοντας π?οηγμένες ενιαίες υπη?εσίες δικτ?ου στην κινητή και σταθε?ή τηλεφωνική επικοινωνία, γ?ήγο?ο διαδίκτυο όπως και συστήματα πλη?οφο?ικής. Μετά την εξαγο?ά της WIND ΕΛΛΑΣ ακολουθεί τον Ιο?νιο 2011 ένα εκσυγχ?ονιστικό επενδυτικό π?όγ?αμμα για την εγκατάσταση και διαχεί?ιση του πιο γ?ήγο?ου δικτ?ου κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα με ταχ?τητα έως και 42 Mbps.

Η εμπο?ική επιτυχία της WIND ΕΛΛΑΣ και η μεγάλη αποδοχή από τους έλληνες καταναλωτές αντικατοπτ?ίζεται στους πε?ισσότε?ους από 3,5 εκατομμ??ια πελάτες κινητής και σταθε?ής τηλεφωνίας. Η ιδαίτε?η θέση της στην αγο?ά υποστη?ίζεται από τα σημεία δαιφο?οποίησης της όπως την 100% κάλυψη στην κινητή τηλεφωνία και το π?ώτο ενιαίο δίκτυο κινητής και σταθε?ής επικοινωνίας και υπη?εσιών διαδικτ?ου στην Ελλάδα. Επιπλέον οι πελάτες της διευκολ?νονται σε μεγάλο βαθμό από την π?οσφο?ά ενός πλή?ους πακέτου από ένα σημείο πώλησης και με ένα μοναδικό λογα?ιασμό. Η π?όσβαση στις υπη?εσίες της WIND ΕΛΛΑΣ είναι άμεσες και γ?ήγο?ες καθώς το δίκτυο των καταστημάτων είναι εξαπλωμένο σε πληθώ?α σημείων στην Ελλάδα. Τα συνολικά στοιχεία συνθέτουν την εικόνα της WIND ΕΛΛΑΣ ως μίας ισχυ?ής εται?είας τηλεπικοινωνίων στον ελληνικό χώ?ο.

Το ό?αμα και οι αξίες της WIND ΕΛΛΑΣ είναι δεσμευμένες στην υπη?εσία των πολιτών αυτής της χώ?ας π?οσφέ?οντας σε αυτο?ς μέσω των λειτου?γιών της εται?είας ένα συνδυασμό από υπη?εσίες και π?οϊόντα σε στόχο μία καλ?τε?η κοινωνία και ένα καθα?ό και ανθ?ώπινο πε?ιβάλλον. Η WIND ΕΛΛΑΣ υπη?ετώντας την κοινωνία και θέλοντας να π?οφυλάξει το πε?ιβάλλον επικεντ?ώνει την επιχει?ηματική πολιτική της στα βασικά σημεία υπε?θυνης επιχει?ηματικότητας, πε?ιβάλλοντος και κοινωνίας βοηθώντας μέσα από τις έμπ?ακτες δ?άσεις κοινωνικής ευθ?νης όπου υπά?χει ανθ?ώπινη ανάγκη.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης του δυναμικά εξελισσόμενου δικτ?ου δικαιόχ?ησης και ενε?γήσετε σίγου?α π?ος ώφελος της δικής σας επιχει?ηματικης επιτυχίας.

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως μελλοντικός δικαιοδόχος στο σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπα?όχου, της ετα?είας WIND ΕΛΛΑΣ επωφελείστε από ένα ευ?έως αναγνω?ίσιμο εμπο?ικό όνομα και από την σταθε?ά ανοδική επιτυχία του δικαιοπα?όχου καθώς και από το μεγάλο δυναμικό εξέλιξης του τομέα των τηλεπικοινωνιών. Κοντά σε αυτό κα?πώνεστε μέ?ος της εμπο?ικής εξέλιξης και τα δυνατά πλεονεκτήματα του δικαιοπα?όχου, με τα οποία αυτός καθιε?ώθηκε στην αγο?ά: αξιοπιστία, ευελιξία και απλότητα. Η ισχυ?ή κεντ?ική έδ?α του συστήματος δ?ναται να υποστη?ίξει εσάς σε όλες τις φάσεις ένα?ξης και λειτου?γίας της επιχεί?ησής σας και πα?έχει σε εσάς πολ?τιμη τεχνογνωσία μαζί με δια?κή εκπαίδευση.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας ευπ?όσδεκτος υποψήφιος έχοντας έντονη διάθεση για π?οσωπική καθημε?ινή ενασχόληση με την επιχεί?ησή σας καταβάλλοντας εντός αυτής ουσιαστικά πολ?τιμη ε?γασία. Στα εφόδια και π?οσόντα σας ανήκει η επαγγελματική εμπει?ία στην λιανική πώληση και στις υπη?εσίες πα?οχής τεχνολογίας. Αντιλαμβάνεστε τις κ?ίσιμες διακυμάνσεις του ανταγωνιστικο? εμπο?ικο? πλαισίου της πα?οχής υπη?εσιών τηλεπικοινωνίας και ενστε?νίζεστε τις α?χές της λειτου?γίας του θεσμο? της δικαιόχ?ησης.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας!

WIND ΕΛΛΑΣ

Υπη?εσίες τηλεπικοινωνίας και internet

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises