Tramezzini Cafe

Café, bistro

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H TRAMEZZINI είναι μία αλυσίδα από café bistro τα οποία ενθουσιάζουν το πελατειακό κοινό τους με αυθεντικές ιταλικές συνταγές. Π?όκειται για τη μοναδική αλυσίδα καταστημάτων με γνήσιες ιταλικές σπεσιαλιτέ στον ελληνικό χώ?ο. Συνδυάζουν ιταλική αισθητική με τις ανάγκες της καθημε?ινότητας για ένα εξαι?ετικά γευστικό και ποιοτικό γε?μα. Τα καταστήματα π?οσφέ?ουν τις εκλεκτές ιταλικές συνταγές τους κατά όλη τη διά?κεια της ημέ?ας συμπλη?ώνοντας αυτές με την χαλα?ωτική απόλαυση εκλεπτυσμένων γευστικών εμπει?ιών. Η π?οσφο?ά της εται?είας χα?κτη?ίζεται από την εισαγωγή στην ελληνική αγο?ά της εστίασης των πα?αδοσικών ιταλικών tramezzini και έχει ταυτιστεί με τη διάθεση αυτών στα συνώνυμα καταστήματά της.

Η TRAMEZZINI στ?έφει την εμπο?ική δ?αστη?ιότητά της στην ετοιμασία και π?οσφο?ά των αποκλειστικά ιταλικών tramezzini, τα οποία είναι μία αγαπητή γευστική συνήθεια στον ιταλικό Βο??ά. Οι ε?γαζόμενοι απολαμβάνουν αυτά κατά το μεσημε?ιανό διάλειμμά τους. Τα καταστήματα TRAMEZZINI π?οσφέ?ουν αυτά συνδυάζοντας τη γευστική π?ότασή τους με καφέ espresso και αφ?ώδες κ?ασί procecco. Με αυτό το τ?όπο αναβαθμίζουν τις διατ?οφικές συνήθειες των Ελλήνων εμπλουτίζοντας αυτές με επιλεγμένες γε?σεις από την ιταλική πα?άδοση της γ?ήγο?ης εστίασης. Το „gourment street food“έγινε π?αγματικότητα στην ελληνική καθημε?ινότητα του γ?ήγο?ου φαγητο? με ποιοτικό και βελτιωμένο τ?όπο.

Η TRAMEZZINI διαφυλάττει με σεβασμό π?ος τους επισκέπτες των καταστημάτων της τον γνήσιο τ?όπο πα?ασκευής. Τα tramezzini φτιάχνονται από λεπτές φέτες ειδικο? μαλακο? ψωμιο? οι οποίες πε?ιμαβάνουν ιταλικά τυ?ιά και αλλαντικά και γεμίζονται από εκπληκτικές σάλτσες διαφό?ων τ?πων. Η π?οσφο?ά των καταστημάτων της TRAMEZZINI συμπλη?ώνεται από πλο?σιες σαλάτες, μπ?ουσκέτες, φ?έσκα ιταλικά ζυμα?ικά και ?ιζότι, ελαφ?υά κ??α πιάτα, γλυκά, αναψυκτικά, φ?έσκους χυμο?ς και after office coctails.

Η TRAMEZZINI θέλει να φανεί επάξια των δυνατοτήτων της ιταλικής κουζίνας και των απαιτήσεων των πελατών. Σε αυτό το πλαίσιο π?οσφέ?ει επώνυμα κ?ασιά του καταλόγου δικής της εισαγωγής τα οποία ο πελάτης γε?εται κατά οίκον και μπο?εί να συνοδε?σει αυτά με τυ?ιά και αλλαντικά π?ομήθειας της εται?είας κατόπιν της αγο?άς με το κιλό. Η υπη?εσία της TRAMEZZINI „take home“ π?οσφέ?ει τα π?οϊόντα των καταστημάτων στις πλέον π?οσιτές τιμές. Ο πελάτης μπο?εί να απολα?σει τα από τον ίδιο ετοιμασμένα tramezzini και να συνδυάζει αυτά με το κ?ασί της επιλογής του επίσης και στο σπίτι του.

Η TRAMEZZINI εμπιστε?εται για την επιτυχία των αναπτυξιακών σχεδίων της τη μέθοδο της δικαιόχ?ησης και π?οσφέ?ει στους μελλοντικο?ς συνε?γάτες μια ελκυστική π?όταση συνε?γασίας. Αυτή βασίζεται στην καλή φήμη ενός δυνατο? ονόματος στην εγχώ?ια αγο?ά εστίασης και στην π?οσφο?ά ενός εξαι?ετικά ποιοτικο? και π?ωτότυπου για τα ελληνικά δεδομενα π?οϊόντος.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης αυτο? του δικτ?ου Franchise και ξεχω?ίσετε με ιταλική ποιότητα!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας TRAMEZZINI , ευνοείστε από τη τεχνογνωσία και την ιδανική τοποθέτηση των καταστημάτων στα σωστά σημεία της αγο?άς. Η κεντ?ική έδ?α είναι πάντα πα?ο?σα για να πα?ασταθεί σε όλες τις δυσκολίες της λειτου?γίας του καταστήματός σας. Υποστη?ίζει εσάς έμπ?ακτα μεσω τεχνικών και λειτου?γικών διευκολ?νσεων. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • α?χική και συνεχή εκπαίδευση του π?οσωπικο? σ?μφωνα με καθο?ισμένο σ?στημα
  • δια?κή πλη?οφό?ηση για μεθόδους και νέα π?οϊόντα.
  • Διαφημιστικές ενέ?γειες σε επιλεγμένα Μ.Μ.Ε.
  • πα?οχή διαφημιστικο? υλικο? για τοπική π?οβολή
  • σημαντικές εκπτώσεις από συμβεβλημένους π?ομηθευτές για τη τ?οφοδότηση των καταστημάτων
  • αναλυτικό και π?ακτικά χ?ησιμοποιο?μενο εγχει?ίδιο λειτου?γίας και πολλά άλλα.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Μία π?οηγο?μενη εμπει?ία από επιχει?ηματική αυτοαπασχόληση δεν είναι απα?αίτητη. Το πιο σημαντικό π?οσόν είναι η μεγάλη ε?γατικότητα και η επαγγελματική όπως και π?οσωπική φιλιδοξία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί άμεσα! Εμείς δίνουμε σε εσάς ευχα?ίστως όλες τις πλη?οφο?ίες τις οποίες εσείς χ?ειάζεστε π?ιν το δικό σας βήμα για την εκκίνηση της δικής σας επιχεί?ησης.

Tramezzini Cafe

Café, bistro

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises