The Scholars A.E.

Εκπαιδευτικό κέντ?ο για ξένες γλώσσες

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η The Scholars είναι ένα καθιε?ωμένο δίκτυο κέντ?ων ξένων γλωσσών με πολ?τιμη και πολυετή εμπει?ία στη διδασκαλία ξένων γλώσσων και με επιτυχή πεί?α στη ξενόγλωσσης εκπαίδευση στην Ελλάδα. Ιδ??θηκε το έτος 2002 και εξελίχθηκε δυναμικά μεσω της μεθόδου της δικαιόχ?ησης. Τα π?ώτα ιδ?υτικά μέλη του δικτ?ου είναι εκπαιδευτικοί με εμβαθυμένη επίγνωση των αναγκών και των δυνατοτήτων πα?οχής αποτελεσματικής ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και της π?οοπτικής της ανάπτυξης εντός της συγκεκ?ιμένης αγο?άς. Η θεαματική εξέλιξη και η επιτυχία του δικτ?ου επιβεβαιώνει τη σωστή μελέτη και την κατάλληλη εφα?μογή της δοκιμασμένης τεχνογνωσίας του δικτ?ου . Εντός του μεγάλου ανταγωνιστικο? πεδίου των κέντ?ων ξενόγλωσσης εκπαίδευσης η The Scholars επικ?ατεί μέσω της δυναμικής πα?ουσίας της με 36 κέντ?α ξένων γλωσσών στην Αττική και με πε?ισσότε?ους από 11. 000 μαθητές έχοντας ήδη εξασφαλίσει την ακόμα μεγαλ?τε?η επιτυχία για τις δ?αστη?ιότητές της στο μέλλον.

Η The Scholars έχει θέσει ως κ??ια επιδίωξή της την ανάπτυξη ενός δικτ?ου αυτοτελών μονάδων φ?οντιστη?ιακών κέντ?ων ξενόγλωσης εκπαίδευσης τα οποία αποτελο?ν π?ωτοπο?ιακο?ς ιδιωτικο?ς φο?είς ποιοτικής και αποτελεσματικής ξενόγλωσσης μό?φωσης. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της εμπει?ίας και της χ?ήσης ολοκλη?ωμένης τεχνογνωσίας αφενός και αφετέ?ου μέσω της υιοθέτησης των νέων εκπαιδευτικών μεθόδων σε κάθε στάδιο της πο?είας της εκπαιδευτικής άσκησης .

Η The Scholars διαφο?οποιείται μέσω της δημιου?γίας ενός ευέλικτου διοικητικο? συστήματος. Ενθα???νοντας τη συμμετοχή των συνε?γατών στη διοίκηση υπό ο?ισμένους βασικο?ς ό?ους ευνοεί τη σταθε?ή βελτίωση και π?όοδο των κανόνων λειτου?γίας του συστήματος.

Ο στ?ατηγικός στόχος της The Scholars είναι η συνεχής π?οσφο?ά σ?γχ?ονων εκπαιδευτικών π?ογ?αμμάτων και μαθημάτων στις ξένες γλώσσες τα οποία να είναι απολ?τα συγκ?οτημένα τόσο παιδαγωγικά όσο και διδακτικά και να εκπλη?ώνουν υψηλές μο?φωτικές ποιοτικές π?οϋποθέσεις. Η The Scholars πα?έχει για αυτό το στόχο τα κατάλληλα αποτελεσματικά μέσα όπως έμπει?ο και υψηλά κατα?τισμένο διδακτικό π?οσωπικό, τεχνολογικές λ?σεις μέσω της αξιοποίησης της πλη?οφο?ικής και μία εμβαθυμένη και σ?νθετη τεχνογνωσία.

Η The Scholars στ?έφεται αποκλειστικά π?ος εκπαιδευτικο?ς για να π?οσφέ?ει σε αυτο?ς μία ελκυστική π?όταση συνε?γασίας με πολ? ευνοϊκο?ς ό?ους και π?οοπτικές εξέλιξης. Δεν ενδιαφέ?εται μόνο για επενδυτές, αλλά για εκπαιδευτικο?ς οι οποίοι θέλουν να συνεχίσουν το εκπαιδευτικό έ?γο τους επενδ?οντας και π?οσφέ?οντας στη ξενόγλωσση εκπαίδευση με την ενε?γή π?οσχώ?ησή τους στο δίκτυο.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτες αυτο? του δικτ?ου Franchise και ενταχθείτε σε ένα επιτυχημένο και π?οοδευτικό εκπαιδευτικό σχήμα!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχοι σε αυτό το σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπά?οχου, της εται?είας The Scholars , ωφελήστε από τη γνωστή και αναγνω?ισμένη επωνυμία του εμπο?ικο? σήματος του δικτ?ου καθώς και αποκτάτε την απα?αίτητα ασφάλεια στην επιχει?ηματική δ?άση σας την οποία χα?ίζει ένα ισχυ?ό όνομα. Το κόστος της επένδυσης είναι από τα πιο χαμηλά στην αγο?ά. Η χαμηλή επένδυση αποφέ?ει σταθε?ά μεγάλες οικονομικές αποδόσεις οι οποίες π?οέ?χονται από την πολ? καλή π?οοπτική επένδυσης σε αυτό το δίκτυο. Η αυξημένη τεχνογνωσία πα?ουσιάζεται μέσω του αναλυτικο? και ε?χ?ηστου εγχει?ιδίου λειτου?γίας εισάγοντας αποτελεσματικά και γ?ήγο?α τον νέο συνε?γατη στις διαδικασίες και τις δυνατότητες του δικτ?ου. Το σ?στημα δικαιόχ?ησης της εται?είας π?οσφέ?ει δ?ο ειδών πακέτα πα?οχών, τα οποία αφο?ο?ν σε εκπαιδευτικο?ς με δικά τους ιδιωτικά φ?οντιστή?ια και σε εκπαιδευτικο?ς χω?ίς π?οηγο?μενη εμπει?ία από επαγγελματική αυτοαπασχόληση. Τα πακετα πα?οχών π?οσφέ?ουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα μεταξ? άλλων:

  • α?χιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή του εκπαιδευτη?ίου
  • γεωγ?αφική αποκλειστικότητα
  • α?χική και συνεχή πλή?η εκπαίδευση με σεμινά?ια τα οποία αφο?ο?ν όλους τους τομείς της λειτου?γίας του εκπαιδευτη?ίου
  • σημαντική υποστή?ιξη και βοήθεια κατά όλη τη διά?κεια της συνε?γασίας σε όλα τα θέματα της επιχει?ηματικής δ?αστη?ιότητας
  • εφα?μογή κοινής πολιτικής μά?κετινγκ στην επικοινωνία και στον ο?ισμό των τιμών

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε εκπαιδευτικός και αντιμετωπίζετε τους μαθητές ως αξιολογητές των ενε?γειών σας. Πα?άλληλα ενδιαφέ?εστε για μία επιχει?ηματική π?όταση η οποία μπο?εί να εγγυηθεί την επιτυχία σ?μφωνα με τις κατάλληλες π?οϋποθέσεις συνε?γασίας. Τότε είστε ένας καλοδεχο?μενος υποψήφιος στο δίκτυο Franchise.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας!

The Scholars A.E.

Εκπαιδευτικό κέντ?ο για ξένες γλώσσες

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises