SENATUS

Σ?μβουλοι για ασφαλιστικά, κτηματομεσιτικά και τ?απεζικά

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H SENATUS εξειδικε?εται στην πα?οχή ποιοτικών και αξιόπιστων υπη?εσιών σε Ασφαλίσεις, Κτηματοοικονομικά και σε Τ?απεζικά. Εξασκεί τη λειτου?γία της από το έτος 2008 βάσει της μεθόδου της δικαιόχ?ησης και έχει αναπτ?ξει με γ?ήγο?ους ?υθμο?ς ένα μεγάλο δίκτυο πε?ισσότε?ων των 22 καταστημάτων στον ελληνικό χώ?ο. Η εξέλιξη αναμένεται ότι θα είναι ταχ?α στα επόμενα χ?όνια χά?ιν στο αποδοτικό και λεπτομε?ώς μελετημένο σχέδιο δικαιόχ?ησης εξαιτίας του οποίου τα καταστήματα του δικτ?ου σημειώνουν επιχει?ηματική επιτυχία.

Η SENATUS π?οσφέ?ει ποιοτικές, αποδοτικές και ανεξά?τητες υπη?εσίες σε τ?εις τομείς επιχει?ηματικών δ?αστη?ιοτήτων, μεσιτείες ασφαλίσεων, κτηματοοικονομικά γ?αφεία και τ?απεζικών διαμεσολαβήσεων, οι οποίες συνδυάζονται αποδοτικά και ολοκλη?ωμένα σε μία επιχεί?ηση χά?ιν ενός ενιαίου Back-office. Η λειτου?γία της εται?είας είναι π?ωτοπο?ιακή και ανταποκ?ίνεται με τον καλ?τε?ο τ?όπο στις σ?γχ?ονες απαιτήσεις των πελατών για ένα αξιόπιστο και έγκυ?ο σ?στημα το οποίο να καλ?πτει βασικές ανάγκες της επιβίωσης και μίας καλ?τε?ης ζωής.

Μία αυξανόμενη τάση για ε??εση αξιόπιστων λ?σεων με τη βοήθεια τεκμη?ιωμένης ενημέ?ωσης και συγκ?ιτικών δεδομένων πα?ατη?είται στο μάλλον συγκεχυμενο σκηνικό λόγω αβεβαιότητας και πολυπλοκότητας του τ?απεζοοικονομικο? κατεστημένου. Οι πελάτες των καταστημάτων της SENATUS β?ίσκουν τον έμπει?ο και γνωστικά κατα?τισμένο επαγγελματία ο οποίος ακο?ει με επισταμένη π?οσοχή τις ανάγκες τους και συζητά μαζί τους τις πλέον συμφέ?ουσες λ?σεις. Οι επιλογές των πελατών και της οικογένειάς τους αποθέτονται στον άνθ?ωπο της SENATUS για την ασφαλή και σίγου?η υλοποίηση τους.

Η SENATUS δεν έχει μόνο μία πελατοκεντ?ική νοοτ?οπία, αλλά ταυτόχ?ονα στ?έφεται με όλο της το δυναμικό στις ουσιαστικές ανάγκες, π?οβλήματα και δυσκολίες των πελατών της αντιμετωπίζοντας αυτο?ς ως ατομικές οντότητες και ξεχω?ιστές π?οσωπικότητες. Γι αυτό το λόγο η εται?εία έχει κατα?τίσει ένα πλή?ες π?όγ?αμμα επαγγελματικής και συνεπο?ς εξυπη?έτησης πελατών και πιστής σ?νδεσης μαζί τους. Στόχος της υπη?εσίας After Sales είναι η φ?οντίδα μίας σταθε?ής διαπ?οσωπικής και έμπιστης σχέσης με τους πελάτες η οποία συνοδε?ει αυτο?ς έμπ?ακτα σε κάθε αποφασιστική εξέλιξη της ζωής τους.

Η SENATUS θέτει ως στόχο τη μονοπώληση του αντικειμένου των π?οσφε?όμενων υπη?εσίων της στην αγο?ά και διαγ?άφει την οδό αυτής της πο?είας μέσω της ανάπτυξης του δικτ?ου της και μέσω της γόνιμης συνε?γασίας μεταξ? των μελών της. Το σ?στημα δικαιόχ?ησης της εται?είας είναι συμπαγές και ολοκλη?ωμένο πα?έχοντας όλες τις χ?ήσιμες ιδιότητες για την λειτου?γίας μίας βιώσιμης και κε?δοφό?ας επιχεί?ησης.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης σε αυτό το δίκτυο Franchise και αξιοποιείστε π?ος οφελός σας μία ελκυστική π?όταση συνε?γασίας!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας SENATUS , αναλαμβάνετε τη διαχεί?ιση της δικής επιχεί?ησης καταβάλλοντας μία μικ?ή α?χική επένδυση και έχοντας π?οοπτικές γ?ήγο?ης απόσβεσης και κε?δοφο?ίας με χαμηλά έξοδα λειτου?γίας. Διαθέτετε την ανταγωνιστικότε?η π?οβολή του συστήματος ενός κατοχυ?ωμένου ονόματος π?οωθόντας τις πωλήσεις τοπικά μέσω της υποστή?ιξης ενός πλή?ως αναπτυγμένου σχεδίου μά?κετιγκ. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει αξιόλογα πλεονεκτήματα:

  • επιθεώ?ηση της ε??υθμης λειτου?γίας μέσω ηλεκτ?ονικο? πλη?οφο?ιακο? συστήματος και π?ογ?αμματισμένων επισκέψεων από τα στελέχη του τμήματος ανάπτυξης δικαιόχ?ησης
  • συντονισμό και έλεγχο πωλήσεων βάσει καθο?ισμένης εμπο?ικής πολιτικής
  • καθοδήγηση στην εφα?μογή του „τελετου?γικο? εξυπη?έτησης πελατών“
  • α?χική και συνεχή εκπαίδευση
  • π?όνοια για την π?οφ?λαξη από πιθανά λάθη
  • διαφημιστικές ενέ?γειες και π?οβολή σε επιλεγμένα Μ.Μ.Ε.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Η εται?εία αναζητά συνεχώς νέους συνε?γάτες. Αυτοί οφείλουν να διακ?ινονται από π?οσωπική και επαγγελματική φιλοδοξία και ήθος όπως και από την ικανότητα συνδυασμο? θέλησης για συνε?γασία και λήψης π?ωτοβουλίας. Καλές δημόσιες σχέσεις, ο?γανωτικότητα και πανεπιστημιακές σπουδές είναι επίσης αναγκαία π?οσόντα.

Μη διστάσετε να επικοιωνήσετε άμεσα μαζί μας!

SENATUS

Σ?μβουλοι για ασφαλιστικά, κτηματομεσιτικά και τ?απεζικά

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises