RE/MAX Deutschland

Κτηματομεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η REMAX είναι μία ηγετική δ?ναμη στο χώ?ο των κτηματομεσιτικών υπη?εσιών διεθνώς. Ιδ??θηκε το έτος 1973 στις Η.Π.Α. και έχει εντάξει στην υπόστασή της γ?αφεία σε 80 χώ?ες και 95.000 σ?μβουλο?ς κτηματικής πε?ιουσίας παγκόσμια. Καλ?πτοντας τις πε?ισσότε?ες ευ?ωπαϊκές χώ?ες η επιχει?ηματική λειτου?γία της εδ?ε?ει στην Αυστ?ία από όπου επιτη?ο?νται γ?αφεία συνε?γατών σε 33 χώ?ες. Η REMAX έχει μία ισχυ?ή πα?ουσία στην Ελλάδα από το έτος 2002 και π?οχω?εί διεισδ?οντας στην ευέλικτη εγχώ?ια αγο?ά ακινήτων π?οσφέ?οντας συσνεχώς π?οσα?μοζόμενες και βελτιο?μενες υπη?εσίες υψηλο? επιπέδου. Η δυνατή πα?ουσία στην παγκόσμια κτηματομεσιτική αγο?ά δίνει σε κάθε συνε?γάτη της REMAX ένα π?ονομιακό π?οβάδισμα.

Η φιλοσοφία της REMAX έγκειται στην ολοκλη?ωμένη ανταπόκ?ιση στις ουσιαστικές ανάγκες των πελατών, αγο?αστών και πωλητών, δίνοντας σε αυτές την κατάλληλη λ?ση και διέξοδο με την πα?οχή άψογων υπη?εσιών. Τα πλαίσια της π?οσφο?άς της REMAX π?οσανατολίζονται στα νέα δεδομένα της αγο?άς και ενισχ?ονται δια?κώς για την ολοένα μεγαλ?τε?η σε κάλυψη των αναγκών των πελατών πα?έχοντας τις ιδανικότε?ες π?οτάσεις.

Οι υπη?εσίες της REMAX πε?ιλαμβάνουν αναζήτηση πλη?οφο?ιών μέσω του διαδικτ?ου και εντοπισμό αγο?αστών ή πωλητών και τον ο?ισμό ατομικο? μεσίτη κατά επιθυμία για την πώληση του ακινήτου. Ακόμα η REMAX αναλαμβάνει τη τοπική ή παγκόσμια έ?ευνα για την αγο?ά ακινήτων και π?οσφέ?ει απολ?τως α?μόδιες υπη?εσίες στην εκτίμηση της ακίνητης πε?ιουσίας και στην π?οετοιμασία για την έκδοση στεγαστικών δανείων.

Τα πλεονεκτήματα της λειτου?γίας της REMAX επικεντ?ώνονται στο εξειδικευμένο και ά?τια κατα?τισμένο σ?στημα εκπαίδευσης και επιλογής συνε?γατών, στην δυναμική και αποκλειστική στ?ατηγική π?οβολής και στον π?ωτοπο?ιακό σχεδιασμό του μά?κετινγκ. Τα εκαπιδευτικά π?ογ?άμματα κυλο?ν συνεχώς κατά τη διά?κεια της συνε?γασίας με τη REMAX και εξελίσσουν τους συνε?γάτες σε πλή?εις γνώστες του τ?όπου π?οσέγγισης της αγο?άς, της αποτελασματικότητας στην εξυπη?έτηση των πελατών και εξοικειώνουν αυτο?ς με όλο το πελώ?ιο φάσμα των υπη?εσιών της εται?είας. Η REMAX δίνει μεγάλη σημασία στις ενέ?γειες π?οβολής και διαμό?φωσης της δημόσιας εικόνας και δεν πα?αλείπει να ενισχ?ει τις θετικές εντυπώσεις από την π?οσφο?ά υπη?εσιών π?ος τους πελάτες της επιχει?ώντας συχνή επικοινωνία μαζί τους μέσω διαφο?ετικών τ?όπων.

Η REMAX είναι το πλέον αναγνω?ισμένο δίκτυο κτηματομεσιτικών γ?αφείων παγκόσμια. Η εται?εία στη?ίζει τη λειτου?γία της στη μέθοδο της δικαιόχ?ησης την οποία εφα?μόζει με μοναδική επιτυχία. Το π?οσεκτικά εξετασμένο και επιτυχώς δοκιμασμένο σχέδιο δικαιόχ?ησης της εται?είας καθιστά αυτή ένα από τα πιο ανταγωνιστικά δίκτυα Franchise το οποίο επαινείται για την αποδοτικότητά του από τον ειδικό πε?ιοδικό τ?πο

Γίνετε και εσείς συνε?γάτες σε αυτό το δίκτυο Franchise και ενταχθείτε σε μία π?ωτοπό?α παγκόσμια κτηματομεσιτική εται?εία αποκτώντας σιγου?ιά για την επενδυσή σας!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος τους δικαιοπα?όχου, της εται?είας REMAX , επωφελείστε από το δικαιώμα συνε?γασίας με μία εται?εία με τη μεγαλ?τε?η αναγνω?ισιμότητα του σήματός της παγκόσμια. Ο τόπος ίδ?υσης της επιχεί?ησης είναι λόγω της μεγάλης δυναμικότητας του δικτ?ου και του λεπτομε?ώς μελετημένου συστήματος της εται?είας οπουδήποτε το ίδιο σημαντικός. Στην πο?εία της επιχει?ηματικής δ?αστη?ιότητάς καθοδηγήστε μέσω των επιτυχημένων κατευθυντη?ιών γ?αμμών του συστήματος και της εμπει?ίας επιτυχημένων επιχει?ηματιών από όλο τον κόσμο με ασφάλεια στην οικονομική επιτυχία. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικά εφόδια:

  • δια?κή καθοδήγηση σε ζητήματα επιλογής ανθ?ώπινου δυναμικο?, διενέ?γειας των πωλήσεων, μά?κετινγκ και διαχεί?ησης
  • παγκόσμια π?οσφο?ά πελατών
  • εκπαιδευτικά π?ογ?άμματα και σεμινά?ια
  • πανελλαδική διαφήμισης
  • internet/intranet, video routing, REMAX satelite
  • ε?γαλεία μά?κετινγκ
  • συνεχή πλη?οφό?ηση στο αντικείμενο Real Estate μέσω συνεδ?ίων και ημε?ίδων
  • κώδικα δεοντολογίας

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας κατάλληλος υποψήφιος έχοντας επιχει?ηματική π?οεμπει?ία από τον χώ?ο των κτηματομεσιτικών υπη?εσιών ή άν έχετε το ενδιαφέ?ον για δ?αστη?ιοποίηση σε αυτό αντικείμενο. Το ήθος σας και το κοινωνικό κ??ος, οι διοικητικές ικανότητες και η θέλησή για δημιου?γική συνε?γασία και αφοσίωση στις π?οοπτικές επιτυχίας του συστήματος δικαιόχ?ησης είναι απα?αίτητα π?οσόντα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας!

RE/MAX Deutschland

Κτηματομεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises