Piscines Ideales

Κατασκευή πισίνας και σπα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Piscines Ideales είναι η μεγαλ?τε?η και πιο αναγνω?ισμένη εται?εία σχεδιασμο? και κατασκευής ιδιωτικής και επαγγελματικής πισίνας όπως και σπα στην Ευ?ώπη. Η εται?εία ξεκίνησε τις δ?αστη?ιότητές της στην Γαλλία. Το έτος 1991 δ?αστη?ιοποιήθηκε και στην Ελλάδα. Στη διά?κεια των χ?όνων της λειτου?γίας της αναδείχθηκε στην πιο ισχυ?ή εται?εία του ελληνικο? επιχει?ηματικο? χώ?ου. Η εται?εία είναι η μοναδική στο αντικείμενό της η οποία εφα?μόζει το δικό της σ?στημα δικαιόχ?ησης.


Η Piscines Ideales τη?εί τις δεσμε?σεις τις οποίες έχει αναλάβει απέναντι στους πελάτες της. Οι πολυά?ιθμες διακ?ίσεις εντείνουν το συναίσθημα υπευθυνότητας της εται?είας. Η ευχα?ίστηση των πελατών μέσω των ποιοτικών π?οϊόντων, των οικονομικών τιμών και της ά?ιστης εξυπη?έτησης έχουν καθιε?ώσει την εται?εία στις πιο αξιόπιστες της ελληνικής αγο?άς. Η εται?εία αντιλαμβάνεται ότι ο σεβασμός απέναντι σε πελάτες και στο π?οσωπικό είναι το κλειδί της επιτυχίας και τάσσεται στη συνεχή αυτοβελτίωσή της σε όλους τους τομείς της δ?αστη?ιότητάς της δημιου?γώντας σχέσεις διά?κειας ζωής με παλάτες και ε?γαζόμενους. Η επιτυχία της υπογ?άφεται από την καταξίωση στη συνείδηση των πελατών της.

Ο στόχος της εται?είας είναι να διατη?ήσει τα π?ωτεία, τα οποία έχει κατακτήσει, στην π?οσφο?ά τεχνικά π?οηγμένων και κατασκευαστικά ά?τιων πισινών και σπα και στην επαγγελματική και άψογη εξυπη?έτηση των πελατών τόσο π?ιν όσο και μετά την πώληση. Με αυτό το τ?όπο αυτή επιδιώκει να πα?αμείνει ένα επιχει?ηματικό π?ότυπο. Η εται?εία κατό?θωσε να χα?ίσει με τα π?οϊόντα της υπέ?οχες στιγμές απόλαυσης, ανανέωσης, χαλά?ωσης, ευεξίας και εμπει?ίας ενός γαλάζιου υδάτινου ονεί?ου εκτελώντας τις υπη?εσίες της με σεβασμό στον άνθ?ωπο και το πε?ιβάλλον.

Οι δ?αστη?ιότητες της Piscines Ideales επικεντ?ώνονται στη δια?κή εκπαίδευση και στην εξασφάλιση συνεχώς βελτιωμένης κατά?τισης του π?οσωπικο? της. Η πα?ουσία της στις διεθνείς και πανευ?ωπαϊκές εκθέσεις είναι δια?κής και εντυπωσιακή. Η εται?εία αποτελεί ακόμα ιδ?υτικό μέλος του συνδέσμου Franchise Ελλάδας και κινείται με το συναίσθημα έντονης κοινωνικής ευθ?νης.

H Piscines Ideales λειτου?γεί επιχει?ηματικά σ?μφωνα με το δικό της σ?στημα δικαιόχ?ησης από το έτος 1996. Η τεχνογνωσία της εται?είας, η ά?ιστη επαγγελματική εξυπη?έτηση 5 αστέ?ων, η οποία είναι μοναδική διάκ?ιση σε αυτό το τομέα σε σ?γκ?ιση με άλλες εται?είες στον ελληνικό χώ?ο, και τα ά?ιστα μελετημένα π?οϊόντα της όπως και η ευσυνειδησία των αντιπ?οσώπων της είναι π?οϋποθέσεις για μία συνεχή επιχει?ηματική επιτυχία. Η π?όσταση συνε?γασίας π?ος μελλοντικο?ς δικαιοδόχους είναι τόσο ώ?ιμη και πλή?ης όσο και η υψηλή ποιότητα η οποία διακ?ίνει τις δ?αστη?ιότητες της εται?είας σε όλες τις πτυχές τους.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης σε αυτό το σ?στημα δικαιόχ?ησης και πο?ευτείτε με αξίες οι οποίες οδηγο?ν μία επιτυχημένη επιχεί?ηση!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Piscines Ideales, αντλείτε π?ονόμια από την φε?εγγυότητα της επωνυμίας και από τις σταθε?ά θετικές σχέσεις εμπιστοσ?νης με τους πελάτες της εται?είας. Αυτά είναι στοιχεία τα οποία χα?ακτη?ίζουν επίσης και ένα ισχυ?ό δίκτυο. Το πακέτο των πα?οχών π?οσφέ?ει σε εσάς αξιόλογα πλεονεκτήματα για την αποδοτικότητα της δικής σας επιχεί?ησης:

  • δια?κή εκπαιδευτικά σεμινά?ια
  • ενημέ?ωση για τις διεθνείς εξελίξεις
  • διαθέσιμο συνεχώς αυξανόμενο πελατολόγιο
  • αποκλειστικότητα πε?ιοχής
  • δω?εάν υποστή?ιξη με έντυπο διαφημιστικό υλικό
  • π?οωθητικές ενέ?γειες για τις πωλήσεις

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς χ?ειάζεστε μία π?οηγο?μενη εμπει?ία επαγγελματικής αυτοαπασχόλης. Η έντονη διάθεση για π?οσωπική αφοσίωση στις καθημε?ινές δ?αστη?ιότητες της επιχεί?ησής σας και η θέληση για συμμετοχή σε αυτές με σημαντική π?οσωπική ε?γασία είναι απα?αίτητα κ?ιτή?ια για την επιλογή σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

?έα

15.05.2012

Λειτου?γία του νέου καταστήματος Piscines Ideales στη Λεωφό?ο Βουλιαγμένης

Η Piscines Ideales συνεχίζει σ?μφωνα με ένα γ?ήγο?ο ?υθμό ανάπτυξης να δημιου?γεί νέα καταστήματα του Ομίλου και ταυτόχ?ονα με αυτό ενθουσιάζει τους φίλους της οδηγώντας αυτο?ς στην καταπληκτική απ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


13.05.2012

Η Piscines Ideales επιβ?αβε?εται κατά επανάληψη ως Super Brand

Η Piscines Ideales αναγνω?ίζεται ως μία από τις π?ωταγωνιστικές ελληνικές επιχει?ήσεις της ελληνικής οικονομίας. Διακ?ίνεται στο ελληνικό επιχει?ηματικό τοπίο ξεχω?ίζοντας για την συνέπεια και το κ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


11.05.2012

Τιμητική διάκ?ιση στην Piscines Ideales για την Εται?ική Κοινωνική Ευθ?νη

Η Piscines Ideales ξεχώ?ισε για τέτα?τη συνεχή χ?ονιά διακ?ινόμενη για την Εται?ική Κοινωνική Ευθ?νη. Π?όκειται για μία επιπ?όσθετη α?ίστευση της Piscines Ideales σχετικά με τις αξίες και α?χές της... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


06.01.2012

2ος Διαγωνισμός φωτογ?αφίας για την ανάδειξη της ω?αιότε?ης πισίνας από την Piscines Ideales

H BeautyPool.gr από την Ideales στόχευσε μεσω διαγωνισμο? φωτογ?αφίας στην π?οβολή των πιο απαιτητικά και ποιοτικά κατασκευασμένων πισινών σε συνδυασμό με το αισθητικά καλ?τε?ο οπτικό αποτέλεσμα π?... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


31.12.2011

?έο πλο?σιο και εντυπωσιακό κατάστημα Ideales στο ?α?πλιο

Η αλυσίδα των καταστημάτων της εται?είας Piscines Ideales διευ??νεται με τα εγκαίνια του νέου καταστήματος της εται?είας στην οδό Ά?γους Μεγ. Κνωσταντίνου 25 στο ?α?πλιο. Με αυτό το τ?όπο ενισχ?ετ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


01.12.2011

Η PISCINES IDEALES εγκαινιάζει την νέα ανανεωμένη ιστοσελίδα της.

Η νέα διαμο?φωμένη ιστοσελίδα της PISCINES IDEALES πα?ουσιάστηκε με την ένα?ξη της εμφάνισής της στο διαδίκτυο υπό τηω ίδια ηλεκτ?ονική διε?θυνση www.ideales.gr. Η νέα μο?φή της ιστοσελίδας π?οσφέ?... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


12.11.2011

Η Piscines Ideales υποδέχεται τους πελάτες της σε ακόμα ένα νέο κατάστημα στην Αττική

Το ξεκίνημα της λειτου?γίας του νέου καταστήματος της Piscines Ideales στην Παιανία π?οσελκ?ει του φίλους της επιλεγμένης ποιοτικά και αισθητικής πισίνας και σπα σε έναν καλοστημένο, άνετο και ευχά?ισ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


13.10.2011

Η PISCINES IDEALES αναδεικν?εται σε μία από τις πιο δυνατές επιχει?ήσεις στην Ελλάδα το 2011

Η PISCINES IDEALES έλαβε τα π?ωτεία και το 2011. Η ICAP πιστοποίησε αυτή ως μία των οικονομικά πιο δυνατών εται?ειών στην Ελλάδα εξαιτίας της οικομικής φε?εγγυότητάς και δ?ναμης. Με αυτό το τ?όπο ο... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α

Piscines Ideales

Κατασκευή πισίνας και σπα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises