NOODLE BAR

Εστιατό?ια ασιατικής κουζίνας

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Noodle Bar είναι μία ταχ?α αναπτυσσόμενη αλυσίδα εστιατο?ίων με ασιατική κουζίνα. Το π?ώτο κατάστημα της αλυσίδας εγκαινιάστηκε το έτος 2002 και σήμε?α ο α?ιθμός των καταστημάτων φτάνει τα 21 σε ολόκλη?ο τον ελληνικό χώ?ο. Η εται?εία αντιλαμβάνεται το καθήκον της στη λειτου?γία των καταστημάτων στη διαχεί?ησή και στην π?οώθηση αυτών αξιοποιώντας κάθε ευκαι?ία για πε?αιτέ?ω ανάπτυξη η οποία π?οκ?πτει τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώ?ες του εξωτε?ικο?. Η επιτυχία των εστιατο?ίων Noodle Bar π?οέ?χεται από τη θετική ανταπόκ?ιση του κοινο? στην π?οσφο?ά τους.

Η Noodle Bar π?οσφέ?ει στα εστιατό?ιά της πε?ισσσότε?α από 70 επιλεγμένα πιάτα από ολόκλη?η την ασιατική κουζίνα. Οι π?ώτες ?λες είναι αυστη?ά διαλεγμένες και πε?ιέχουν χαμηλά λιπα?ά και είναι πλο?σιες σε θ?επτικές ουσίες. Με αυτό το τ?όπο τα γε?ματα είναι υγιεινά και χο?ταστικά. Ο τ?όπος π?οετοιμασίας του φαγητο? εξασφαλίζει την υψηλή ποιότητα στη γε?ση και στα συστατικά. Ο κατάλογος των εδεσμάτων πε?ιλαμβάνει ποικιλία σε είδη noodle, γε?ματα με ??ζι, πλο?σιες φ?εσκοκομμένες σαλάτες καθώς και ειδικά κ??ια πιάτα τα οποία πε?ιέχουν κοτόπουλο, μοσχά?ι και χοι?ινό και συνοδευτικά εδέσματα. Τα πιάτα είναι π?οσα?μοσμένα στο σ?γχ?ονο τ?όπο διατ?οφής. Η Noodle Bar σε?βί?ει στα εστιατό?ιά της εκλεκτές συνταγές της ασιατικής κουζίνας με μοντέ?νο τ?όπο πα?ουσίασης.

Τα καταστήματα είναι διαμο?φωμένα με λιτή και καλαίσθητη δια???θμιση και αποτελο?ν ένα σ?γχ?ονο και χαλα?ωτικό πε?ιβάλλον όπου οι πελάτες μπο?ο?ν να απολα?σουν άνετα και ευχά?ιστα τα πολ? νόστιμα και θ?επτικά γε?ματα. Είναι ιδιανική λ?ση για το μεσημε?ιανό ή το β?αδυνό γε?μα ανταποκ?ινόμενα με το πλο?σιο μενο? τους σε οποιαδήποτε επιθυμία για πιάτα της ασιατικής κουζίνας. Ο χώ?ος π?οετοιμασίας των φαγητών συντελείται σε μία κουζίνα σε ανοικτή θέα, όπου η εξαί?ετη ποιότητα του φαγητο? αναδεικν?εται από μόνη της. Εκτός από τον χώ?ο των εστιατο?ίων η Noodle Bar εξυπη?ετεί του πελάτες της και μέσω άμεσης πα?άδοσης στον ιδιωτικό ή στο ε?γασιακό χώ?ο τους και ικανοποιεί αυτο?ς όχι μόνο μέσω της γευστικής ποιότητας του υγιεινο? φαγητο?, αλλά και μέσω της ελκυστικής συσκευασίας. Ταυτόχ?ονα η Noodle Bar δίνει μεγάλη σημασία στον καθο?ισμό καλών τιμών ώστε η π?οσφο?ά της να είναι π?οσιτή στον καθένα.

Η Noodle Bar επιδιώκει τη δια?κή βελτίωση της π?οσφο?άς των υπη?εσιών της π?οσβλέποντας στο θετικό μέλλον της συνέχισης και εδ?αίωσης μίας επικε?δο?ς και ε??ωστης επιχεί?ησης. Σε αυτό το πλαίσιο στόχοι της πα?αμένουν η συνεχής διαφο?οποίηση του μενο?, η δια?κής φ?οντίδα της εικόνας των εστιατο?ίων και η π?οωθητική στή?ιξη του εμπο?ικο? ονόματος .

Η Noodle Bar εμπιστε?εται το θεσμό της δικαιόχ?ησης για τη μεγαλ?τε?η ανάπτυξη της αλυσίδας των καταστημάτων της και για το στ?ατηγικό στόχο της επέκτασής της σε χώ?ες του εξωτε?κο?. Από το έτος 2005 ξεκίνησε η λειτου?γία του δικο? της συστήματος δικαιόχ?ησης. Το σχέδιο της δικαιοπα?οχής της εται?είας στη?ίζεται στις α?χές μίας σαφώς δομημένης επιχεί?ησης βάσει ενός ευέλικτου επιχει?ησιακο? π?ογ?άμματος.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτες σε αυτό το δίκτυο Franchise!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχοι του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Noodle Bar , ευνοείστε από τους γ?ήγο?ους ?υθμο?ς ανάπτυξης του δικτ?ου και την επιτυχία της εμπο?ικής π?οσφο?άς στην επιχει?ηματική δ?αστη?ιότητά σας. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει χ?ήσιμα πλεονεκτήματα:

  • υποστή?ιξη από τους ειδικο?ς της κεντ?ικής έδ?ας σε όλα ζητήματα της λειτου?γίας της επιχεί?ησης
  • συνεχή βοήθεια στις διαφο?ετικές φάσεις της λειτου?γίας
  • αναλυτικό εγχει?ίδιο λειτου?γίας
  • εκτενής εκπαίδευση π?οσωπικο?
  • π?οωθητικές ενέ?γειες και διαφημιστικά π?ογ?άμματα

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Η εται?εία δεν έχει θέσει αυστη?ά κ?ιτή?ια στην επιλογή των κατάλληλων μελλοντικών δικαιοδόχων. Μία π?οηγο?μενη εμπει?ία από επαγγελματική αυτοαπασχόληση και η π?οσωπική καθημε?ινή συμμετοχή στις ε?γασίες στο κατάστημα της επιχεί?ησης δεν είναι απα?αίτητα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

NOODLE BAR

Εστιατό?ια ασιατικής κουζίνας

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises