Miss simbolo

Γυναικεία ενδ?ματα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η MISS SIMBOLO είναι μία καθε?ιωμένη εται?εία λιανικής πώλησης γυναικείων ενδυμάτων με ανώτε?η και ιδιαίτε?η ποιότητα. Ιδ??θηκε το έτος 1991 στην Αθήνα από δ?ο αδελφές, την κ. Τάνια Βελτ?ά και την κ. Μπά?μπα?α Βελτ?ά. Π?ότυπο των ενδυμάτων της εται?είας αποτελεί η γυναίκα σ?μβολο, δυναμική, κομψή και ξεχω?ιστή. Οι π?ωτε?γάτισσες ιδ??τ?ιες της εται?είας ακολουθο?ν το π?ότυπο της ιδανικής γυναίκας και χα?ίζουν σε αυτό τις αξίες και την έμπνευσή τους. Η MISS SIMBOLO εξελίχθηκε σ?ντομα σε ένα πόλο έλξης του γυναικείου κοινο? το οποίο ακολουθεί πιστά τις καλαίσθητες ενδυματολογικές λ?σεις και β?ίσκει σε αυτές την επάξια εκπ?οσώπευση της π?οσωπικής ταυτότητας του.

Οι εντυπωσιακές συλλογές γυναικείων ενδυμάτων π?οσανατολίζονται κυ?ίως σε ?ο?χα τα οποία ντ?νουν κατάλληλα το γυνακείο κοινό στον χώ?ο ε?γασίας π?οσφέ?οντας άνετο ?φος ντυσίματος υψηλής αισθητικής. Διαθέτουν όμως επίσης και ?ο?χα για όλες τις ώ?ες τις ημέ?ας και για όλες τις πε?ιστάσεις δίνοντας έμφαση στην απε?ιό?ιστη έκφ?αση της ξεχω?ιστά ατομικής γυναικείας π?οσωπικότητας. Το απευθυνόμενο κοινό είναι γυναίκες από 25 ετών μέχ?ι και 46 ετών μεσαίου εισοδήματος. Η MISS SIMBOLO π?οσφέ?ει σε αυτές ?ο?χα π?αγματικής αξίας στη σωστή τιμή. Τα ?ο?χα αναδεικν?ουν μία μοναδικo? ?φους ποιότητα τόσο σε σχέδια και χ?ώματα όσο και και υφάσματα. Η MISS SIMBOLO πα?άγει τις συλλογές γυναικείων ?ο?χων των καταστημάτων σε ιδιόκτητο κτί?ιο από π?ώτες ?λες τις οποίες π?ομηθε?εται από τον ελληνικό χώ?ο. Ενώ π?αγματοποιεί πε?ιο?ισμένες εισαγωγές από Ιταλία και Γαλλία. Τα καταστήματα της είναι διαμο?φωμένα λιτά και με α?μονική αισθητική. Υποδέχονται το γυναικείο κοινό με φιλικότητα και εξυπη?ετο?ν αυτό ολοκλη?ωμένα και με μεγάλη π?οσοχή στις ενδυματολογικές απαιτήσεις και ανάγκες του.

Η φιλοσοφία της MISS SIMBOLO εστιάζεται στην πώληση ?ο?χων μοντέ?νων τα οποία διακ?ίνονται ταυτόχ?ονα από κλασσική ποιότητα. Οι νέες τάσεις στη μόδα λαμβάνονται υπόψη αλλά δεν ακολουθο?νται αδιάκ?ιτα. Η κομψότητα είναι βασική α?χή στις ενδυματολογικές π?οτάσεις της οι οποίες θέλουν να πα?αμένουν διαχ?ονικές τονίζοντας το δυναμισμό μίας έντονης γυναικείας π?οσωπικότητας.

Η MISS SIMBOLO στη?ίζεται επιχει?ηματικά σε αποκλειστικά δικά της κεφάλαια με μηδενικό δανεισμό κατά όλη τη διά?κεια της ανάπτυξης των δ?αστη?ιοτήτων της. Π?όκειται για μία πολ? ε??ωστη εται?εία χ?ηματοοικονομικά η οποία β?ίσκεται σε δια?κή εξέλιξη. Στο χώ?ο της Αττικής κινείται επιχει?ηματικά μέσω εται?ικών καταστημάτων. Ωστόσο ενδιαφέ?εται για την πε?αιτέ?ω ανάπτυξή της με τη χ?ήση του δικο? της συστήματος δικαιόχ?ησης μέσω της ίδ?υσης καταστημάτων Franchise σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδος. Την ανάπτυξη του δικτ?ου Franchise η εται?εία έχει αναθέσει στην εξειδικευμένη εται?εία Franchise.Co.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης σε αυτό το δίκτυο Franchise και π?οχω?ήσετε με σιγου?ιά στην επιχει?ηματική επιτυχία!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας MISS SIMBOLO , επωφελείστε από το καλό όνομα μίας επιτυχημένης στην αγο?ά εται?είας. Υποστη?ίζεστε άμεσα σε όλους τους τομείς της επιχει?ηματικής δ?αστη?ιότητάς σας από ένα π?οσεκτικά μελετημένο σχέδιο δικαιόχ?ησης μίας εται?είας με ξεκάθα?ες δομές και ο?γάνωση. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • εξασφάλιση της αποκλειστικότητας πε?ιοχής
  • α?χική εκπαίδευση του δικαιοδόχου και του π?οσωπικο? του
  • μελέτη της επιλογής σημείου
  • τεχνογνωσία
  • ε?χ?ηστο εγχει?ίδιο λειτου?γίας
  • υποστή?ιξη στην κατασκευή και στη διαμό?φωση καταστήματος

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Μία π?οηγο?μενη επαγγελματική εμπει?ία από αυτοαπασχόληση και γνώση του χώ?ου των γυναικείων ενδυμάτων είναι απα?αίτητη. Το ίδιο αναγκαία είναι η συνεχής και επί τόπου απασχόληση του δικαιοδόχου στην επιχεί?ησή του καταβάλλοντας πολ?τιμη και επίμονη ε?γασία. Οι δ?ο αυτές π?οϋποθέσεις είναι σημαντικά π?οσόντα για την επιλογή σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας!

Miss simbolo

Γυναικεία ενδ?ματα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises