MAISON

Μεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H MAISON είναι μία καθιε?ωμένη και επώνυμη εται?εία π?οσφο?άς μεσιτικών υπη?εσιών. Ιδ??θηκε το έτος 1990 από το ζε?γος Λαζα?άκη. Επιθυμία των ιδ?υτών της εται?είας ήταν η δημιου?γία ενός γ?αφείου συμβο?λων και εκτιμητών ακινήτων με π?ωτοπο?ιακή για τα ελληνικά δεδομένα λειτου?γία και υπόσταση. Οι ιδ?υτές βασιζόμενοι στην εγκυ?ότητα και τον επαγγελματισμό της πα?οχής των μεσιτικών υπη?εσιών και στην χά?αξη ενός αξιόπιστου χα?ακτή?α στις συναλλαγές με τους πελάτες π?αγματοποιήσαν με επιτυχία το στόχο. Σήμε?α η εται?εία καλ?πτει πλή?ως την πε?ιοχή της Αττικής στη?ιζόμενη με μία στέ?εα υποδομή και το 2008 επεκτάθηκε με την ένα?ξη της λειτου?γίας ενός ιδιόκτητου γ?αφείου στη Θεσσαλονίκη καθώς αναπτ?σσεται πα?άλληλα και σε πολλές άλλες μεγάλες πόλεις στην Ελλάδα.

Η MAISON θέτει τον πελάτη ως επίκεντ?ο όλων των αποφάσεών της. Δίνει π?ωτα?χική σημασία στην άκ?ως φιλική και δεσμευτική σχέση την οποία οποία δομεί μαζί με αυτόν και ταυτόχ?ονα οδηγεί όλες τις ενε?γειές της στην άψογη εξυπη?έτησή του. Για αυτό το λόγο ακολουθεί πιστά της επιθυμίες των πελατών της και κατανοεί τις π?αγματικές ανάγκες τους. Με γνώμονα την επίτευξη της μέγιστης ευχα?ίστησης αυτών χ?ησιμοποιεί όλη την εμπει?ία της και τις εξελιγμένες μεθόδους της π?οσφέ?οντας ευκολία και ασφάλεια. Γνωμοδοτεί και υποστη?ίζει το πελατολόγιο της σε θέματα αξιολόγησης ακίνητης πε?ιουσίας, κτηματικών επενδ?σεων και συναλλαγών έχοντας να π?οσφέ?ει ευέλικτες υπη?εσίες. Υποστη?ίζει υπε?θυνα π?οσωπικά τον κάθε πελάτη πα?έχοντας διαφάνεια και αξιοπιοστία.

Η MAISON έχει θέσει ως επόμενο στόχο την εδ?αίωσή της στην αγο?ά του Real Estate με ακόμη μεγαλ?τε?η ανάπτυξη στον τομέα των δ?αστη?ιοτήτων της. Αυτή έκ?ινε ως την αποτελεσματικότε?η λ?ση πε?αιτέ?ω εξέλιξης της λειτου?γίας της την κατά?τιση του δικο? της συστήματος δικαιόχ?ησης. Η μέθοδος της δικαιόχ?ησης επιτ?έπει σε αυτή να υλοποιήσει τους αναπτυξιακο?ς στόχους της διε??υνσης του δικτ?ου της αφο? αυτή μπο?εί να βασιστεί στην διαθέσιμη εμπει?ία και τεχνογνωσία όπως και την ποιότητα πα?οχής υπη?εσιών δομώντας ένα δυνατό και ισχυ?ό δίκτυο. Στα αναπτυξιακά σχέδια της ανήκει η επέκταση των καταστημάτων της στην ελληνική πε?ιφέ?εια και στα νησιά καλ?πτοντας τις εκεί ευκαι?ίες ζήτησης και ανταποκ?ινόμενη στις μεγαλ?τε?ες ανάγκες του πελατολογίου της.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης αυτο? του δικτ?ου Franchise!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως διακιοδόχος στο σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπα?όχου, της εται?είας MAISON, ευνοείστε από μία φημισμένη επωνυμία χά?ιν στην αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία της πα?οχής μεσιτικών υπη?εσιών και έχετε στη διάθεσή σας την αναγκαία τεχνογνωσία και μία ολοκλη?ωμένη υποστή?ιξη σε όλους τους τομείς της επιχει?ηματικότητά σας. Η άμεση ε??εση ακινήτων μέσω δικτυακής κάλυψης, η γνώση της εκτίμησης της ακίνητης πε?ιουσίας, η ποικιλία επιλογών αγο?άς λόγω του ανεπτυγμένου δικτ?ου είναι για εσάς δεδομένα, πάνω στα οποία εσείς μπο?είτε να εδ?άσετε την επιχει?ηματική επιτυχία. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει τα κατάλληλα πλεονεκτήματα για τη δική σας επιχεί?ηση:

  • βοήθεια σε τεχνικά ζητήματα
  • συνεχή εκπαίδευση
  • χο?ήγηση τεχνογνωσίας
  • υποστή?ιξη στον μηχανογ?αφικό εξοπλισμό
  • σχέδιο μά?κετινγκ
  • π?όγ?αμμα π?οώθησης τις πα?οχής υπη?εσιών του γ?αφείου και των πωλήσεων
  • μέ?ιμνα από την κεντ?ική έδ?α για την ε??υθμη διαχεί?ιση
  • πα?οχή οποιασδήποτε υπη?εσίας εξυπη?ετεί με τον πιο ωφέλιμο τ?όπο τον πελάτη

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Η εται?εία αναζητά δια?κώς ικανο?ς και άξιους συνε?γάτες οι οποίοι διακ?ίνονται μέσω της δυναμικότητάς τους και του ήθους. Εσείς είστε ένας ενδιαφέ?οντας υποψήφιος σ?μφωνα με το ό?αμα σας για την επιτυχία της δικής σας επιχεί?ησης και την πίστη στο σχέδιο λειτου?γίας του δικτ?ου όπως και της ενε?γής συμμετοχής στη πε?αιτέ?ω εξέλιξη αυτο?. Σχετικές γνώσεις και εμπει?ίες από τον τομέα των κτηματομεσιτικών υπη?εσιών είναι ένα επιπ?όσθετο σημαντικό π?οσόν.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

MAISON

Μεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises