KIOUSSIS TRANSYS

Μεταφο?ές

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η KIOUSSIS TRANSYS είναι μία καταξιωμένη εται?εία στον κλάδο των μεταφο?ών η οποία εξυπη?ετεί το 80% του εγχώ?ιου πληθυσμο?. Ιδ??θηκε το έτος 1959 και αναπτυσσέται σταθε?ά επιτυχώς στην ελληνική αγο?ά. Είναι δ?αστη?ιοποιημένη τόσο στην αγο?ά των επιχει?ήσεων όσο και στο κομμάτι των ιδιωτικών πελατών. Καλ?πτει το 60% του γεωγ?αφικο? ελληνικο? χώ?ου με έναν δυνατό α?ιθμητικά στόλο από φο?τηγά και ένα ενε?γό δίκτυο από κατά τόπους γ?αφεία. Αντιλαμβάνεται πλή?ως τις π?οκλήσεις και τις τε?άστιες απαιτήσεις του αντικειμένου των μεταφο?ών και κινητοποιείται ισχυ?ά για την μεγαλ?τε?η δυνατή πα?οχή ανταγωνιστικών και αποτελσματικών υπη?εσιών.

Η φιλοσοφία της δ?άσης της KIOUSSIS TRANSYS έχει επίκεντ?ο αποκλειστικά τον πελάτη και σε αυτή την πίστη στην ευθ?νη για την π?οσφο?ά των ποιοτικά καλ?τε?ων υπη?εσιών π?ος στους πελάτες οφείλεται η συνεχή επιτυχής πο?εία της ετα?είας στις μεταφο?ές. Οι υπη?εσίες της χα?ακτη?ίζονται από ταχ?τητα, ασφάλεια, αξιοπιστία και σιγου?ιά στη μεταφο?ά των αγαθών και π?οϊόντων τα οποία εμπιστε?ονται σε αυτή σε όλη την πο?εία της πολυά?ιθμοι πελάτες. Σε αυτο?ς η KIOUSSIS TRANSYS εξασφαλίζει μεσω των μεταφο?ικών υπη?εσιών της επιτυχημένη λειτου?γία των δ?αστη?ιότητων τους. Η επιτυχία των πελατών της είναι ο τελικός σκοπός όλης της ο?γάνωσης της εται?είας, την οποία αυτή έχει αναγάγει σε ?ψιστη αξία.

Η KIOUSSIS TRANSYS δίνει μεγάλη έμφαση στην π?οσφο?ά ολοκλη?ωμένων λ?σεων αναγνω?ίζοντας και αξιολογώντας τόσο τις απαιτήσεις το κλάδου όσο και τις ξεχω?ιστές ανάγκες των πελατών της. Διαθέτει ένα πολ? ευ?? πελατολόγιων πιστών πελατών το οποίο αυξάνεται συνεχώς. Αποτελεί την π?ώτη εται?εία του κλάδου των μεταφο?ών η οποία κατά?τισε πιστοπιητικό ελέγχου ποιότητας ISO 9001:2000. Με αυτό το τ?όπο τάσσεται και επίσημα στην διαφ?λαξη και απόλυτη τή?ηση όλων των π?οϋποθέσεων για τη μόνιμη πα?οχή υπη?εσιών υψηλών π?οδιαγ?αφών. Στις υπη?εσίες της συγκαταλέγονται οι μεταφο?ές φο?τίων, διανομές, πε?ισυλλογές, μετακομίσεις, ταχυμεταφο?ές δεμάτων, αντικαταβολές και μεταφο?ές ?ο?χων.

Σκοπός της KIOUSSIS TRANSYS είναι να αποτελέσει τον κ??ιο πά?οχο μεταφο?ών για επιχει?ήσεις και ιδιώτες. Η στ?ατηγική της ετα?είας για την επιτυχία αυτο? στόχου στη?ίζεται στη συνέχιση της πολ?χ?ονης επιτυχημένης φιλοσοφίας και εφα?μόζεται μεσω της δια?κο?ς επενδυσης σε αποδοτικά συστήματα ο?γάνωσης, σε ικανό ανθ?ώπινο δυναμικό, στην αναπ?οσα?μογή και εξέλιξη μεταφο?ικής και αποθηκευτικής δομής. Η KIOUSSIS TRANSYS εξελίσσει την ανοδική επιτυχή πο?εία και είναι σίγου?η για το μέλλον π?οχω?ώντας με αυτοπεποίθηση και αποτελεσματικότητα.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης του αυτο? του δικτ?ου και δ?αστη?ιοποιηθείτε μέσω επιχει?ηματικής επιτυχίας στον σημαντικό οικονομικά κλάδο των μεταφο?ών!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως μελλοντικός δικαιοδόχος στο σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπα?όχου, της ετα?είας KIOUSSIS TRANSYS , ευνοείστε από την πολ?χ?ονη επιτυχή πα?ουσία του δικαιοπα?όχου στις υπη?εσίες μεταφο?ών στον ελληνικό χώ?ο και από τη συσσω?ευμένη γνώση και ειδική εμπει?ία στον σχεδιασμό των μεταφο?ών. Η δημιου?γία ενός σ?γχ?ονου μοντέλου ενός σταθε?ά αναπτυσσόμενου δικτ?ου δίνει σε εσάς τη δυνατότητα να εξελιχθείτε από την α?χή δυναμικά και διαφυλάσσει την οικονομική επιτυχία της επιχεί?ησής σας υπό ένα αξιόπιστο και πολ? γνωστό στην ελληνική αγο?ά όνομα. Το πακέτο πα?οχών δίνει σε εσάς τα κατάλληλα εφόδια:

  • Εγχει?ίδιο λειτου?γίας και εκπαίδευσης
  • Μεταφο?ά τεχνογνωσίας σε κάθε πτυχή της λειτου?γίας της επιχεί?ησης
  • Υπε?σ?γχ?ονη μηχανογ?αφική ο?γάνωση και συνεχή πλή?η έλεγχο όλων των σημείων διανομής
  • Βοήθεια στην ο?γάνωση και διαχεί?ιση των αποθηκευτικών χώ?ων πε?ιλαμβάνοντας ο?γάνωση της αποθήκης, εσωτε?ικής διακίνησης, τοποθέτησης κ.τ.λ.
  • Εκπαίδευση τόσο στην α?χή όσο και σε όλη τη διά?κεια της συνε?γασίας του δικαιοδόχου και του π?οσωπικο? του
  • Διαφημιστική π?οβολή και σχεδιασμός δημόσιων σχέσεων
  • Π?οώθηση των πωλήσεων του καταστήματος σε πανελλαδικό επίπεδο όπως και υποστή?ιξη στην διε??υνση του πελατολογίου στην τοπική αγο?ά.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας ενδιαφέ?οντας υποψήφιος διαθέτοντας εμπει?ία από επιχει?ηματική αυτοαπασχόληση, επιχει?ηματικές δεξιότητες και πνε?μα συνε?γασίας καθώς και θέληση να ασχοληθείτε π?οσωπικά με την επιχεί?ησή σας αφιε?ώνοντας πολ?τιμη ε?γασία.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

KIOUSSIS TRANSYS

Μεταφο?ές

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises