Ionis Brokers

Μεσίτες ασφαλίσεων

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Ionios Brokers είναι μία από τις πιο αξιόπιστες και επιτυχημένες εται?είες της ελληνικής αγο?άς με αντικείμενο τ?απεζικά, ασφαλιστικά και κτηματοοικονομικά π?οϊόντα. Ιδ??θηκε ως Ionios Brokers Μεσίτες Ασφαλίσεων Α.Ε. το έτος 2006. Π?όκειται για τη μόνη εται?εία στο είδος της η οποία στη?ίζει της επέκτασή της στη μέθοδο της δικαιόχ?ησης. Μέτοχοι της εται?είας είναι αναγνω?ισμένα και έμπει?α στελέχη από τον χώ?ο αυτών των υπη?εσιών στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη της εται?είας είναι σταθε?ά ανοδική και γ?ήγο?η. Στο διευ?υμένο πελατολόγιό της συγκαταλέγονται ΔΕΚΟ, δημόσιες εται?είες, τεχνικές, κατασκευαστικές, ναυτιλιακές επιχει?ήσεις και μεγάλος α?ιθμός ιδιωτών.

Η Ionios Brokers αποτελείται από τ?εις επιμέ?ους εται?είες. Στο τομέα των τ?απεζικών υπη?εσιών κατέχει το ηγητικό π?οβάδισμα μέσω της θυγατ?ικής της Ionios Financial στην εγχώ?ια αγο?ά. Η Ionios Brokers έχει θέσει ως στόχο της επιχει?ησιακής πο?είας της στη διά?κεια των επόμενων 5 ετών την κατάληψη της ηγετικής θέσης στην ελληνική αγο?ά όσον αφο?ά την π?οσφο?ά του πλή?ους π?οϊοντικο? μείγματός της. Φιλοδοξεί να καθιε?ωθεί ως π?ότυπος πά?οχος του συνόλου των ηπη?εσιών της π?οσφέ?οντας εξαι?ετικά υψηλής ποιότητας π?οϊόντα. Η εξάπλωσή της μέσω του ανοίγματος δεκάδων καταστημάτων μέσω του συστήματος δικαιόχ?ησης και η πα?άλληλη δημιου?γία έμπιστων, σίγου?ων και ευχα?ιστημένων συνε?γατών και πελατών ανήκουν στο ό?αμα της εται?είας.

Ο τ?όπος για την π?αγματοποίηση των στόχων της εται?είας διαμο?φώνεται μέσω της χά?αξης μίας συγκεκ?ιμένης στ?ατηγικής. Επιλέχτηκε η συνεχής εξε?ε?νηση των πλέον εξειδιεκυμένων και εξατομικευμένων λ?σεων για τον σ?νολο των πελατών μέσω συμφωνιών συνε?γασίας με τα πιο υπε?θυνα και αποτελεσματικά χ?ηματοοικονομικά ιδ??ματα και τις πιο δυνατές ασφαλιστικές εται?είες στην Ελλάδα και στο εξωτε?ικό.

Η Ionios Brokers κατό?θωσε να δημιου?γήσει ένα γνωστό και καταξιωμένο σήμα κατατεθέν στην ελληνική αγο?ά και έναν δυναμικό ?υθμό ανάπτυξης. Σε αυτό συντέλεσε η τακτική του μά?κετινγκ της εται?είας και η πα?αγωγικά αποδοτική εσωτε?ική διοικητική ο?γάνωση καθώς και το επιτυχημένο και ισχυ?ό δίκτυο Franchise.

Η Ionios Brokers π?οσφέ?ει ένα πολ? ενδιαφέ?ον και ελκυστικό σχέδιο δικαιόχ?ησης. Η χαμηλο? κόστους επένδυση σε συνδυασμό με τη ζήτηση της αγο?άς για ασφαλιστικές υπη?εσίες και συνεχής απόκτηση μεγαλ?τε?ου με?ίδιου στην αγο?ά καθιστο?ν την επαγγελματική π?όταση συνε?γασίας της Ionios Brokers μία ιδανική λ?ση . Στο δίκτυο Franchise, το οποίο αποτελείται από καταστήματα με ιδιωτικο?ς πελάτες, τίθεται σε εφα?μογή η αποκ?υσταλλωμένη και π?ακτικά δοκιμασμένη τεχνογνωσία από το πα?ελθόν και έτσι οδηγείται το συνολικό σ?στημα με αυτοπεποίθηση στην κατάκτηση ολοένα και μεγαλ?τε?ης επιτυχίας.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτες αυτο? του δικτ?ου Franchise και κτίσετε με σιγου?ιά το επαγγελματικό μέλλον σας!

Σχέδιο Franchise

Εσεις ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Ionios Brokers επωφελείστε από το ισχυ?ό όνομα του δικαιοδότη στην ελληνική αγο?ά, από το μοναδικό μείγμα των π?οϊόντων και απο την δυνατότητα π?οσφο?άς ειδικών λ?σεων και υπη?εσιών. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει χ?ήσιμα εφόδια:

  • εκτενή επαγγελματική εκπαίδευση και συνεχή επιμό?φωση
  • ολοκλη?ωμένη μηχανογ?αφική ο?γάνωση
  • δια?κώς εμπλουτιζόμενη τεχνογνωσία υψηλής στάθμης
  • συνεχή άμεση και α?μόδια πα?ακολο?θηση, επιμέλεια και μέ?ιμνα από τα εξειδικευμένα στελεχη της κεντ?ικής έδ?ας
  • μέθοδο πωλήσεων και πολλά άλλα

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε κατάλληλος συνε?γάτης βάσει της θέλησής για την απόλυτη αξιοποίηση του ταλέντου σας και της φιλοδοξία σας να εξελιχθείτε επαγγελματικά π?οσφέ?οντας τις κατάλληλες υπη?εσίες και τα πλέον ποιοτικά π?οϊόντα. Η κεντ?οπελατική τοποθέτησή σας είναι απα?αίτητο π?οσόν.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα! Εμείς ενημε?ώνουμε εσάς διεξοδικά ευχα?ίστως π?ιν την εκκίνηση της δικής σας επιχεί?ησης.

Ionis Brokers

Μεσίτες ασφαλίσεων

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises