e-Global internet life

Σταθμοί internet

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η E-GLOBAL SA είναι μία καινοτόμος και π?ωτοπο?ιακή εται?εία της νέας τεχνολογίας των ηλεκτ?ονικών υπολογιστών και συμβουλευτικών υπη?εσιών πλη?οφο?ικής. Π?οσφέ?ει ποιοτικές υπη?εσίες σε ιδιώτες και επιχει?ήσεις όπως και ο?γανισμο?ς στον ελληνικό χώ?ο σε θέματα απόλυτης αυτοματοποίησης ε?γασιών και ανταγωνιστικής π?οώθησης των ηλεκτ?ονικών συστημάτων . Ιδ??θηκε το έτος 2001 και από τότε εξελίχθηκε στη μεγαλ?τε?η αλυσίδα εκσυγχ?ονισμένων και αποτελεσματικά λειτου?γικών internet stations .

Η επιτυχία των internet stations βασίζεται στην ειδική τεχνογνωσία της E-GLOBAL SA η οποία διαμό?φωσε ένα κατάλληλο χώ?ο με ηλεκτ?ονικό εξοπλισμό της πιο π?οηγμένης τεχνολογίας. Π?όκειται για την εφα?μογή νέων λ?σεων για την δυνατότητα π?όσβασης στα μέσα πλη?οφο?ικής μέσω της αναθεώ?ησης και εκσυγχ?ονισμο? της λειτου?γίας των τυπικών interet cafés. Η μεγάλη αποδοχή των internet stations από το κοινό οφείλεται στην αυτοματοποιημένη διαδικασία εξυπη?έτησης, στην εφα?μογή των πλέον κο?υφαίων τεχνολογιών, στην πα?οχή εξειδικευμένων υπη?εσιών υψηλής ποιότητας. Αυτά εντάσσονται σε ένα ευχά?ιστο και άνετο πε?ιβάλλον επικεντ?ωμένο στην αποδοτική χ?ήση των μέσων νέας τεχνολογίας εξαλείφοντας τον χα?ακτή?α της σπατάλης πολ?τιμου χ?όνου. Αλκοολο?χα ποτά και το υγειονομικό πλαίσιο των πα?αδοσιακών internet cafés δεν εμφανίζονται στα internet stations. Με αυτό το τ?όπο η E-GLOBAL SA π?οσφέ?ει ένα αξεπέ?αστο π?ότυπο στην πα?οχή υπη?εσιών internet .

Η E-GLOBAL SA έχει επικυ?ώσει την επιτυχή π?οσφο?ά των διαδικτυακών υπη?εσιών της μέσω της β?άβευσης από την Ευ?ωπαϊκή Ένωση το έτος 2004 για την π?ωτοπο?ιακή και εξειδικευμένη πα?οχή λ?σεων στην καθημε?ινότητα χ?ήσης των ηλεκτ?ονικών υπολογιστών με την αποκλειστικότητα του WAN με π?οο?ισμό τους τελικο?ς χ?ήστες. Το έτος 2005 η Τ?άπεζα Αττικής π?οστέθηκε στο επιχει?ησιακό δυναμικό της εται?είας ως επενδυτής εξαγο?άζοντας ένα πλειοψηφικό πακέτο μετοχών. Το κοινωνικό π?όσωπο της εται?είας εκδηλώνεται με κάθε κατάλληλη ευκαι?ία όπως με τη διάθεση 300 δω?εάν θέσεων ε?γασίας στο Ολυμπιακό χω?ιό στη διά?κεια των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνα 2004 και με την συνε?γασία με τον Ο.Η.Ε. το έτος 2005.

Η E-GLOBAL SA διαφο?οποιείται από τους υπόλοιπους φο?είς π?οσφο?άς υπη?εσιών διαδικτ?ου μέσω της ο?γανωτικής υποδομής της λειτου?γίας της, της μεταφο?άς της πιο εξελιγμένης τεχνογολογίας και της κατοχής της καινοτόμου τεχνογνωσίας. Διαθέτει το κατάλληλα κατα?τισμένο και έμπει?ο ανθ?ώπινο δυναμικό, το οποίο β?ίσκεται οποτεδήποτε π?όθυμα διαθέσιμο για την υποστή?ιξη οποιασδήποτε ανάγκης. Με αυτό το τ?όπο η E-GLOBAL SA επιτυγχάνει στην εκτέλεση απαιτητικών και δ?σκολων έ?γων και δίνει τη δυνατότητα ε??εσης της τέλειας λ?σης μέσω της πληθώ?ας των π?οσφε?όμενων ηλεκτ?ονικών συστημάτων ανταποκ?ινόμενη με ακ?ίβεια στις ξεχω?ιστές απαιτήσεις.

Η E-GLOBAL SA λειτου?γεί τόσο μέσω εται?ικών καταστημάτων όσο και μέσω της μεθόδου της δικαιόχ?ησης. Τα πλεονεκτήματα του δικο? της συστήματος δικαιόχ?ησης ενισχ?ουν ουσιαστικά τους συνε?γάτες του δικτ?ου και π?οσφέ?ουν σε αυτο?ς ένα σημαντικό π?οβάδισμα επιτυχίας σε σ?γκ?ιση με τα αυτόνομα καταστήματα σε αυτόν το τομέα. Η π?όταση συνε?γασίας της εται?είας αποτελεί μία ελκυστική λ?ση επένδυσης εξαιτίας των π?οσφε?όμενων συμβαλλόμενων δυνατοτητών στην απε?ίπλοκη διαχεί?ιση του χώ?ου. Η E-GLOBAL SA κατευθ?νεται σε νέες αγο?ές ελληνικών πόλεων με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων, αλλά και των Βαλκανίων και της Ευ?ώπης για την π?αγματοποίηση των μελλοντικών αναπτυξιακών σχεδίων της.

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας e-Global , ενισχ?εστε στην επιχει?ηματική δ?αστη?ιότητά σας μέσω μίας σει?άς πλεονεκτημάτων. Το πακέτο πα?οχών εξασφαλίζει σε εσάς μεταξ? άλλων:

  • τεχνική υποστή?ιξη δικτ?ου με άμεση βοήθεια στις πιο σημαντικές δυσκολίες κατά όλη τη διά?κεια λειτου?γίας
  • συνεχή εκπαίδευση
  • βοήθεια σε νομικά ζητήματα τα οποία αφο?ο?ν όλα τα καταστήματα του δικτ?ου
  • π?όγ?αμμα on-line πα?ακολο?θησης της χ?έωσης της λειτου?γίας των τεχνολογικών μέσων και διαχεί?ισης
  • συνεχή ανανέωση των softwares και hardwares των Η/Υκαι π?οσφο?ά νέων υπη?εσιών π?ος μεταπώληση

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Η εται?εία δεν έχει θέσει αυστη?ά κ?ιτή?ια για την επιλογή των υποψηφίων. Η εξοικείωσή σας με την πλη?οφο?ική και τις χ?ήσεις της όπως και η θέλησή σας να ενταχθείτε στο δίκτυο της εται?είας και να συνε?γαστείτε αποτελο?ν βασικά π?οσόντα.

e-Global internet life

Σταθμοί internet

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises