Curves

Γυμναστή?ια για γυναίκες

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H Curves ειδικε?εται στην π?οσφο?ά ειδικών π?ογ?αμμάτων γυμναστικής και αδυνατίσματος σε οικονομικό κόστος για γυναίκες. Η εται?εία επιμελείται το μεγαλ?τε?ο δίκτυο γυναστη?ίων διεθνώς. Π?αγματοποιεί τη δυναμική ανάπτυξη της αλυσίδας της χ?ησιμοποιώντας το δικό της σ?στημα δικαιόχ?ησης. Η επιτυχία του δικτ?ου Franchise έχει σχολιαστεί θετικά από διεθνώς κ??ους πε?ιοδικές εκδόσεις και ο α?ιθμός των γυμναστη?ίων της έχει καταγ?αφεί στο βιβλίο Γκίνες ως το μεγαλ?τε?ο σ?νολο σε αυτό τον κλάδο. Η Curves α?ιθμεί πε?ισσότε?α από 10.500 κέντ?α εκγ?μνασης παγκόσμια και εξακολουθεί να επεκτείνεται δια?κώς. Το δίκτυο της εται?είας ξεκίνησε με τη λειτου?γία του π?ώτου καταστήματος Franchise το έτος 1993 στις Η.Π.Α. Η ένα?ξη των δ?αστητιοτήτων της Curves στην Ελλάδα έλαβε χώ?α το έτος 2006.

Τα γυμναστή?ια της Curves διαφο?οποιο?νται από άλλα συναφή κέντ?α εκγυμνασης με την πα?οχή ενός π?ογ?άμματος γυμναστικής των 30 λεπτών δίνοντας τη δυνατότητα ευχά?ιστης και υγιεινής άσκησης χω?ίς πιθανότητες τ?αυματισμών και πόνων. Το π?όγ?αμμα πε?ιλαμβάνει όλα τα στάδια ενός πλή?ους κ?κλου γυμναστικής και μεταδίδει στις γυναίκες τη συνήθεια της άσκησης. Είναι ειδικά π?οσα?μοσμένο στη φυσιολογία των γυναικών και συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιου?γία μίας καλής φυσικής κατάστασης, στην π?όληψη κα?διοαγγικών νοσημάτων, στη διατή?ηση της οστικής πυκνότητας και στην πα?εμπόδιση της οστεοπό?ωσης. Ταυτόχ?ονα η απώλεια βά?ους αντιμετωπίζεται επιστημονικά μέσω της κατάλληλης πα?ακολο?θησης του σωματικο? βά?ους και της ωφέλιμης π?οσφο?άς διαιτολογικών συμβουλών.

Η Curves απευθ?νεται ατομικά σε γυναίκες όλων των ηλικιών και πα?άλληλα σε π?οοδευτικές εται?είες οι οποίες ενδιαφέ?ονται να πα?άσχουν στις υπαλλήλους τους έναν υγιεινό τ?όπο ζωής. Με αυτό το τ?όπο αυτές διατη?ο?ν πάντα τη σωματική και ψυχική ευεξία και απολαμβάνουν την π?οσα?μοσμένη στις ανάγκες τους σωματική άσκηση σε ένα ιδανικά φιλικό πε?ιβάλλον και μπο?ο?ν να συνδυάσουν την άσκηση με την ψυχαγωγία.

Το δίκτυο της Curves λειτου?γεί βάσει ενός σχεδίου δικαιόχ?ησης πα?έχοντας πλή?ως τα εφόδια στους δικαιοδόχους τους για μία σίγου?η επιχει?ηματική επιτυχία. Οι τ?όποι για τη συμμετοχή στο δίκτυο είναι δ?ο ειδών. Οι ενδιαφε?όμενοι μελλοντικοί συνε?γάτες μπο?ο?ν να ανοίξουν ένα δικό τους γυμναστή?ιο της Curves σε μία νέα πε?ιοχή με κατοχυ?ωμένη αποκλειστικότητα. Επίσης αυτοί μπο?ο?ν να αγο?άσουν ένα ήδη υπα?κτό κέντ?ο εκγ?μνασης του δικτ?ου μετά από την εκδήλωση επιθυμίας του ιδιοκτήτη του για πώληση.

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας Curves, λαμβάνετε από την π?ώτη στιγμή την ολική υποστή?ιξη σε όλους τους τομείς της δ?αστη?ιότητάς σας. Η κεντ?ική έδ?α συνοδε?ει εσάς κατά όλη τη διά?κεια της συνε?γασίας με την χ?ειαζο?μενη καθοδήγηση έτσι ώστε να νιώθετε άνετα και σίγου?α σε όλα τα θέματα της διαχεί?ισης της δικής σας επιχεί?ησης. Με αυτό το τ?όπο εσείς μπο?είτε να δώσετε την απαιτο?μενη σημασία στην επιμέλεια των πελατισσών σας, στη σ?ναψη νέων πωλήσεων και στην επιδίωξη μεγαλ?τε?ου κέ?δους. Ειδικοί καθηγητές θα μυήσουν εσάς στις π?οσφε?όμενες υπη?εσίες και σε όλη τη διαδικασία της εκτέλεσης των καθηκόντων σας εντός εισαγωγικών σεμινα?ιών και κατά την π?ώτη εβδομάδα της επιχει?ηματικής δ?αστη?ιότητας. Εσείς εξασφαλίζετε με αυτό το τ?όπο όλες τις απα?αίτητες γνώσεις και τις σημαντικές δεξιότητες πάνω στο αντικείμενο της ενασχόλησής σας. Το εσωτε?ικό σ?στημα επικοινωνίας δίνει σε εσάς οποιαδήποτε στιγμή τις αναγκαίες πλη?οφο?ίες και καθοδηγεί εσάς με ασφάλεια στις απαιτο?μενες ενέ?γειές σας. Τοπικές συναντήσεις και ετήσια συνέδ?ια ο?γανώνονται επίσης, τα οποία φέ?νουν πιο κοντά τους δικαιοδόχους μεταξ? τους.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας ενδιαφέ?οντας υποψήφιος σ?μφωνα με τη θέλησή σας για καταβολή πολ?τιμης ε?γασίας π?ος όφελος της επιχεί?ησής σας. Μία σχετική εμπει?ία στο αντικείμενο επιχει?ηματικής δ?άσης του δικτ?ου θεω?είται ένα σημαντικό π?οσόν, αλλά δεν είναι απολ?τως απα?αίτητη.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας!

Curves

Γυμναστή?ια για γυναίκες

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises