Century 21

Κτηματομεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H CENTURY 21 GREECE & CYPRUS είναι μία κτηματομεσιτική εται?εία πα?οχής υψηλής ποιότητας υπε?εσιών. Κατέχει επιτυχώς ενα πολ? μεγάλο με?ίδιο στην αγο?ά των χω?ών στις οποίες κινείται. Η μητ?ική εται?εία CENTURY 21 είναι ένας παγκόσμιος ηγέτης της αγο?άς κτηματομεσιτικών γ?αφείων ο οποίος έχει καταξιωθεί και κε?δίσει διεθνώς την εμπιστοσ?νη πωλητών και αγο?αστών ακινήτων. Ξεκίνησε τη λειτου?γία του το έτος 1971 στις Η.Π.Α. και διευ??νει την επιχει?ησιακή δ?άση του με τη μέθοδο της δικαιόχ?ησης δίνοντας τη μοναδική ευκαι?ία σε ανεξά?τητους επιχει?ηματίες να ιδ??σουν την ιδιωτική επιχει?ησή τους εντασσόμενοι στο δίκτυο της εται?είας. Διαθέτει το δυναμικότε?α εξελισσόμενο δίκτυο στον κόσμο και δίνει το πα?όν με 170.000 συνε?γάτες και 8.500 γ?αφεία σε 60 χώ?ες. Τα στελέχη της CENTURY 21 GREECE & CYPRUS στη?ιζόμενα στα εφόδια της σ?μβασης του Master Franchise με τον κ??ιο δικαιοπά?οχο CENTURY 21 δ?αστη?ιοποιο?νται στην κτηματομεσιτική αγο?ά της Ελλάδας και της Κ?π?ου. Τη?ώντας τις υψηλές π?οδιαγ?αφές της εται?είας δεσμε?ονται στην π?οσφο?ά υπη?εσιών με υψηλές ποιοτικές αποδόσεις.

Η CENTURY 21 GREECE & CYPRUS κατέχει πολ?τιμη εμπει?ία και εξειδικευμένη γνώση. Ο στενός σ?νδεσμος των κτηματομεσιτών της με τις πε?ιοχές της επαγγελματικής δ?αστη?ιότητάς τους καθιστά αυτο?ς αξιόπιστους και απόλυτα αποτελεσματικο?ς για την αγο?ά ή την πώληση των ακινήτων και αποτελεί ένα βασικό πλεονέκτημα για τη ανταγωνιστική τοποθέτηση του ακινήτου στην αγο?ά και για μία κατά?τιση κτηματομεσιτικής έκθεσης. Επιπλέον οι πελάτες ενημε?ώνονται υπε?θυνα κατά όλη τη διά?κεια της εξέλιξης της υπόθεσής τους.

Η CENTURY 21 GREECE & CYPRUS διαθέτει την πιο εκτεταμένη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο η οποία δέχεται τη μεγαλ?τε?η π?όσβαση επισκεπτών παγκόσμια. Οι ιστοδελίδες της CENTURY 21 GREECE & CYPRUS έχουν β?αβευτεί για την αποδοτική λειτου?γία τους, ενώ η εξαί?ετη διαμό?φωση και η ποικιλία των πλη?οφο?ιών όπως και η μεγάλη δυνατότητα επιλογής ικανοποιο?ν και ευχα?ιστο?ν τους πελάτες.

Το π?όγ?αμμα CENTURY 21 Connections SM είναι ένα μέσο υποστή?ιξης των πελατών της CENTURY 21 GREECE & CYPRUS χά?ιν στο οποίο αυτοί εξοικονομο?ν χ?όνο και χ?ήματα κατά τη μεταφο?ά αυτών στη νέα οικία τους. Αυτό το π?όγ?αμμα π?οβλέπει συμφέ?ουσες λ?σεις στη δανιοδότηση, ασφάλιση της νέας οικίας και στη μετακόμιση των οικιακο? εξοπλισμο?.

Η CENTURY 21 GREECE & CYPRUS στοχε?ει στην εδ?αιωσή της στην αγο?ά και ε?γάζεται για αυτό το σκοπό σκλη?ά για να ανταπεξέλθει κάθε φο?ά με μεγαλ?τε?η επιτυχία στις απαιτήσεις και π?οσδοκίες των πελατών της. Αξιοποιεί τη διαθέσιμη σε αυτή τεχνολογία και το πολ?τιμο κεφάλαιο του ανθ?ώπινου δυναμικο? της τα οποία αναβαθμίζει συνεχώς. Επίκεκτ?ο όλων των επιχει?ο?μενων ενε?γιών είναι ο πελάτης με τον οποίο β?ίσκεται μακ?οπ?όθεσμα σε μία σταθε?ή σχέση εμπιστοσ?νης.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτες σε αυτό το δίκτυο Franchise και καθιε?ωθείτε επιχει?ηματικά!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος στο σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπα?όχου , της εται?είας CENTURY 21 GREECE & CYPRUS, ευνοείστε επιχει?ηματικά από το ευ?έως αναγνω?ίσιμο εμπο?ικό όνομα της εται?είας. Η αποτελεσματικότητα και η υψηλή ποιότητα υπη?εσιών σε συσνδυασμό με την ευ??τε?η αναγνω?ισμένη αξία του δικτ?ου συνδε?ει την επιχει?ηματική δ?αστη?ιότητά σας και καθιστά αυτή ιδιαίτε?α ανταγωνιστική. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σε εσάς αξιόλογα εφόδια:

  • π?οηγμένη τεχνολογία
  • τεχνογνωσία
  • α?χική και συνεχή εκπαίδευση μέσω επιτυχώς αναπτυγμένων και δοκιμασμένων π?ογ?αμμάτων
  • χ?ήση του παγκόσμιου διαδικτυακο? τόπου της CENTURY 21 για την ε??εση μελλοντικών πελατών και χ?ήσιμων πλη?οφο?ιών
  • παγκόσμια σεμινά?ια και συνέδ?ια όπου ο δεσμός συνε?γασίας μεταξ? των μελών ενδυναμώνεται
  • Συνέ?γιες από τη διαφήμιση και π?οβολή ολόλκλη?ου του δικτ?ου.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας ενδιαφέ?οντας υποψήφιος ξεχω?ίζοντας για την ακε?αιότητά σας, το π?οσωπικό και επαγγελματικό ήθος και την επιμονή για την πα?οχή υψηλής ποιότητας υπη?εσιών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

Century 21

Κτηματομεσιτικά γ?αφεία

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises