Blaster.net

Σταθμοί διαδικτυακών ηλεκτ?ονικών παιχνιδιών

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H BLASTER.NET είναι μία ηγετική εται?εία στο χώ?ο των υπη?εσιών του διαδικτ?ου και στην π?οσφο?ά διαδικτυακών ηλεκτ?ονικών παιχνιδιών. Ιδ??θηκε το έτος 2003 και εξελίχθηκε γ?ήγο?α διαν?οντας μία θεαματική ανοδική πο?εία κατά την οποία η απήχηση στους καταναλωτές των ηλεκτ?ονικών παιχνιδιών μέσω του διαδικτ?ου πα?αμένει ενθουσιώδης. Πα?ά την θετική ανταπόκ?ιση από το κοινό η εται?εία επιχει?εί συνεχώς βελτιωτικό εμπλουτισμό των υπη?εσιών της και επιχει?ησαική ανανέωση.

Η BLASTER.NET π?οσφέ?ει υψηλή τεχνολογική απόδοση των ηλεκτ?ονικών υπολογιστών, ά?ιστη λειτου?γία των διαδικτυακών υπη?εσιών με ικανότητα ταχ?τατης σ?νδεσης, 20 ιντσών οθόνες και σ?στημα στε?εοφωνικο? ήχου. Κατο?θώνει μέσω της χ?ήσης της πιο π?όσφατης τεχνολογίας να π?οσφέ?ει συνε?παστική ψυχαγωγία στους φίλους των διαδικτυακών παιχνιδιών εκπλη?ώνοντας τους πιο υψηλο?ς ποιοτικο?ς ό?ους. Ταυτόχ?ονα τα καταστήματα της δίνουν τη δυνατότητα συνάντησης κυ?ίως νέων ατόμων τα οποία β?ίσκουν σε αυτά ένα άνετο και άκ?ως φιλόξενο πε?ιβάλλον. Η εξυπη?έτηση ικανοποιεί και τις πιο μεγάλες απαιτήσεις μέσω ενός τελειοποιημένου συστήματος service. Η π?οσφο?ά της BLASTER.NET συπλη?ώνεται μέσω ειδικών εκδηλώσεων όπως των τοπικών π?ωταθλημάτων ηλεκτ?ονικών διαδικτυακών παιχνιδιών και της σ?στασης ενός club μελών και μέσω πολλών άλλων χ?ήσιμων και ελκυστικών υπη?εσιών.

Η φιλοσοφία της BLASTER.NET επικεντ?ώνει το έντονο ενδιαφέ?ον της στην εκπλή?ωση όλων των απαιτητικών π?οϋποθέσεων στην π?οσφο?ά ποιότητας και στην όσο το δυνατό πιο άνετη φιλοξενία του πελάτη. Οι ηλεκτ?ονικοί υπολογιστές ανήκουν στην πιο νέα τεχνολογία και είναι τεχνικά ά?τιοι βασιζόμενοι σε υψηλή λειτου?γικότητα. Οι διαδικτυακές συνδέσεις είναι απόλυτα ασφαλείς και σταθε?ές. Οι οθόνες διακ?ίνονται από υψηλή καθα?ότητα εικόνας. Τα καταστήματα είναι ευ??χω?α και κατάληλα διαμο?φωμένα για τη ζεστή υποδοχή του κοινο?. Η άψογη εξυπη?έτηση είναι ένα βασικό μέλημα της BLASTER.NET. Σε αυτό το πλαίσιο τα καταστήματα β?ίσκονται σε λειτου?γία 24 ώ?ες το εικοσιτετ?άω?ο.

Η BLASTER.NET διαφοποιείται από τα πα?αδοσιακά καφενεία ίντε?νετ π?οάγοντας ένας συνδυασμό υψηλής τεχνολογία και συνα?παστικής ψυχαγωγίας όπου ο πελάτης ευχα?ιστιέται κατά την πε?ιήγησή του διαδίκτυο και ζεί έντονες στιγμές συμμετοχής στα διαδικτυακά παιχνίδια. Η πα?άλληλη δυνατότητα με τον ?αδιοφωνικό σταθμό BLASTER.NET Radio επιτείνει την ικανοποίηση από την αίσθηση της διαδικτυακής ψυχαγωγίας.

Η BLASTER.NET έχει δημιου?γήσει το δικό της σ?στημα δικαιόχ?ησης το οποίο βασίζεται σε δ?ο ειδών επενδυτικά μοντέλα. Καλεί νέους συνε?γάτες να εξετάσουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο δίκτυο το οποίο γνω?ίζει μεγάλη κε?δοφο?ία και σημαντική ανάπτυξη.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης του δικτ?ου Franchise και κάνετε π?άξη την ίδ?υση μίας βιώσιμης και κε?δοφό?ας επιχεί?ησης!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας BLASTER.NET, εφοδιάζεστε με όλα τα απα?αίτητα πλεονεκτήματα για να π?οχω?ήσετε με τη δική σας επιχεί?ηση. Η άμεση επικοινωνία και η δόμηση σχέσης αμοιβαίας εμποστοσ?νης με τον δικαιοδότη έχει ως αποτέλεσμα τη σίγου?η επιτυχία. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικές διευκολ?νσεις:

  • πα?οχή τεχνικο? εξοπλισμο?, τη μελέτη και διαμό?φωση του καταστήματος
  • μελέτη της λειτου?γίας του καταστήματος
  • αναλυτικό εγχει?ίδιο λειτου?γίας του καταστήματος και εκπαίδευσης του π?οσωπικο?
  • α?χική και συνεχή εκπαίδευση του συνε?γάτη και του π?οσωπικο?
  • συμμετοχή στην επιλογή του κατάλληλου π?οσωπικο?
  • π?οωθητικές ενέ?γειες π?οβολής στα Μ.Μ.Ε. και πανελλαδική διαφήμιση
  • ενε?γή υποστή?ιξη σε θέματα διαχεί?ησης
  • συνεχή υποστή?ιξη σε τεχνικά ζητήματα,φ?οντίδα των ηλεκτ?ονικών συστημάτων, των λογισμικών και των παιχνιδιών και πολλά άλλα.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ο κατάλληλος υποψήφιος σ?μφωνα με τον δυναμισμό και τη θέληση να ασχοληθείτε π?οσωπικά με τη λειτου?γία της επιχεί?ησής σας 7 ημέ?ες την εβδομάδα. Το έντονο ενδιαφέ?ον για τους ηλκτ?ονικο?ς υπολογιστές και τις υπη?εσίες του διαδικτ?ου απαιτείται και οι επιχει?ηματικές ικανότητες διαχεί?ησης π?οσωπικο? είναι αναγκαίες.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

Blaster.net

Σταθμοί διαδικτυακών ηλεκτ?ονικών παιχνιδιών

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises