AUTOMAGIC

Επιδιο?θώσεις μικ?οζημιών

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η εται?εία Automagic ασχολείται με την επιδιό?θωση μικ?οζημιών αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών οποιουδήποτε είδους. Ιδ??θηκε το έτος 2003 και είναι μία αμιγής ελληνική εται?εία. Αυτή εισήγε για π?ώτη φο?ά στην Ελάδα τη μικ?οεπισκευή ζημιών σε αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες με καινοτόμες μεθόδους. Η θέση της στην ελληνική αγο?ά επισκευών οχημάτων πα?αμένει κο?υφαία μέχ?ι σήμε?α.

Οι υπη?εσίες της Automagic πε?ιλαμβάνουν την βαφή μικ?ογ?ατσουνιών και μικ?οχτυπημάτων με τη χ?ησιμοποίηση πα?αγματικά τοπικής επέμβασης με οικολογικά και τεχνολογικά εξελιγμένα χ?ώματα, την επιδιό?θωση μικ?οβαθουλωμάτων στην επιφάνεια του αυτοκινήτου χω?ίς τη χ?ήση βαφής σε πε?ίπτωση μη πα?ουσίασης αλλοίωσης του χ?ώματος, επαναφο?ά των φανα?ιών στην α?χική κατάσταση μετά την επισκευή της ενδεχόμενης θαμπάδας, βιολογικό καθα?ισμό με ατμό και επαγγελματικό γυάλισμα και κέ?ωμα.

Η Automagic π?οσφέ?ει τεχνολογία φιλική π?ος το πε?ιβάλλον, ά?ιστες τεχνικές επισκευών και τέλειο αποτέλεσμα όπως και ποιότητα πα?οχής υπη?εσιών. Οι τιμές τις οποίες ο?ίζει για την αμοιβή των υπη?εσιών της είναι ασυναγώνιστα χαμηλές. Αυτό γίνεται ακόμα πιο έκδηλο στη σχέση τιμής, αξίας και ποιότητας. Η εκτέλεση της μικ?οεπισκευής γίνεται αυθημε?όν τις πε?ισσότε?ες φο?ές. Ο πελάτης κλείνει ?αντεβο? για την εκτέλεση της επιδιό?θωσης του οχήματός του και εξυπη?ετείται άμεσα και απολ?τως επαγγελαμτικά λόγω των π?οηγμένα αποτελεσματικών μεθόδων οι οποίες χ?ησιμοποιο?νται από εξειδικευμένους και έμπει?ους μηχανικο?ς. Η Automagic είναι η μόνη ετα?εία στο είδος της η οποία δίνει εγγ?ηση των ε?γασιών διά?κειας 5 ετών. Το όχημά σας ανακτά ή αυξάνει μετά την επισκευή στα καταστήματα της εται?είας την α?χική και συνολική αξία του.

Η Automagic διαφο?οποιείται από τις άλλες εται?είες συμπλη?ώνοντας τις υπη?εσίες της με την π?οσφο?ά πε?ιποίησης και φο?ντίδας αυτοκινήτου με αποκλειστικά π?οϊόντα Automagic. Στο τομέα πλυσίματος με ατμό, καθώς και π?οστασίας του αυτοκινήτου με ειδικό φιλμ εφα?μόζει επίσης δικές της μεθόδους και μοναδικά υλικά.

Η εται?εία έχει αναπτ?ξει το δικό της δίκτυο Franchise και ο α?ιθμός των καταστημάτων της αυξάνεται δια?κώς. Το χαμηλό κόστος επένδυσης σε συνδυασμό με τη γ?ήγο?η απόσβεση και η πα?οχή της κατάλληλης τεχνολογίας καθιστο?ν τη συμμετοχή στην εμπο?ική αλυσίδα καταστημάτων της ιδιαίτε?α ελκυστική.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης σε αυτό το δίκτυο Franchise και συμπο?ευτείτε με τους «π?ώτους» στην αγο?ά!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος στο σ?στημα δικαιόχ?ησης του δικαιοπα?όχου , της εται?είας Automagic, διευκολ?νεστε και βοηθιέστε ουσιαστικά καταβάλοντας μία χαμηλο? κόστους επένδυση συνδυασμένη με ένα πε?ιεκτικό και πολ? χ?ήσιμο πακέτο πα?οχών. Σημαντικά πλεονεκτήματα π?οσφέ?ονται σε εσάς:

  • εκτενής εκπαίδευση
  • ενε?γή υποστή?ιξη σε όλη τη διά?κεια της συνε?γασίας
  • ολοκλη?ωμένος εξοπλισμός
  • ποιοτικά π?οϊόντα αποκλειστικότητας της ετα?είας για την πε?ιποίηση και την φ?οντίδα των αυτοκινήτων
  • εγχει?ίδιο λειτου?γίας κ.α.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένα κατάλληλος υποψήφιος έχοντας την π?αγματική διάθεση να συνεισφέ?ετε κόπο και ε?γασία στην ο?γάνωση, διαχεί?ιση και λειτου?γία της επιχεί?ησής σας. Η εντιμότητά σας, η κοινωνικότητά σας και τα?τισή σας με το σχέδιο του συστήματος δικαιόχ?ησης και τις υπη?εσίες της εται?είας είναι απα?αίτητα π?οσόντα.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς πλη?οφο?ο?με εσάς αναλυτικά ευχα?ίστως σε όλα τα θέματα αυτο? του δικτ?ου!

AUTOMAGIC

Επιδιο?θώσεις μικ?οζημιών

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises