ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ

Διακόμσηση με μπαλόνια

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

H ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ είναι μία γ?ήγο?α αναπτυσσόμενη και κο?υφαία εται?εία στον τομέα διακόσμηση με συνθέσεις από μπαλόνια. Ιδ??θηκε το έτος 2001 και γνώ?ισε τα τελευταία χ?όνια της λειτου?γίας της την κατακό?υφη επιτυχία. Σε σ?ντομο χ?ονικό διάστημα εγκαινιάστηκαν 75 καταστήματα της εται?είας στον ελληνικό χώ?ο και 6 στο εξωτε?ικό καθώς και δημιου?γήθηκαν 55 shops in shops. Η εται?εία εμπιστε?εται για τη δυναμική εξέλιξη της αλυσίδας της το θεσμό της δικαιόχ?ησης και στη?ίζει τα αναπτυξιακά σχέδια στο δικό της σχέδιο Franchise .

Η επιτυχία της ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ εδ?άζεται στην άψογη ο?γάνωση της εται?είας η οποία επιτ?έπει να διοχετε?εται σε αυτή κάθε νέα τάση και νέα ιδέα στο αντικειμενό της με σ?ντομες διαδικασίες. Η πα?ακολο?θηση των εξελίξεων στο τομέα της στο εξωτε?ικό όπου μεγάλη δ?αστη?ιοποίηση λαμβάνει χώ?α στον κλάδο επιτ?έπει σε αυτή σε συνδυασμό με τη συνε?γασία με εξειδικευμένους επαγγελματίες τους είδους να ενισχ?ει τη τεχνογνωσία της. Ταυτόχ?ονα συνε?γάζεται με 130 αντιπ?οσώπους των πιο καθιε?ωμένων οίκων του εξωτε?ικο? στην πα?αγωγή μπαλονιών και φέ?νει στα καταστήματά της μπαλόνια τα οποία αποτελο?ν ό,τι πιο καινο??γιο και ποιοτικό συνα?πάζοντας το εληνικό κοινό. Η εται?εία διαθέτει την μεγαλ?τε?η ποικιλία π?οϊόντων στις πιο καλές τιμές .

Το σχέδιο της εται?είας π?οβλέπει το άνοιγμα των καταστημάτων στις πιο κεντ?ικές πε?ιοχές και την στενή συνε?γασία με πιστοποιημένα εξειδικευμένους εκπαιδευτές . Το π?οσωπικό της εται?είας αποτελείται από 130 έμπει?ους κατασκευαστές διακοσμήσεων με μπαλόνια για οποιαδήποτε μεγάλη ή μικ?ή εκδήλωση.

Οι υπη?εσίες της ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ απευθ?νονται τόσο σε ιδιώτες οι οποίοι θέλουν να γιο?τάσουν σημαντικά π?οσωπικά γεγονότα μέσω εκδηλώσεων όσο και σε επιχει?ηματίες οι οποίοι θέλουν να εκτελέσουν επαγγελματικές τελετές και γιο?τές στις επιχει?ήσεις τους. Ο γ?ήγο?ος ?υθμός ανάπτυξης μίας κε?δοφό?ας επιχεί?ησης μέσω της ανταπόκ?ισης των πελατών στην π?οσφο?ά της και η ο?γανωτική ικανότητα της εται?είας οδήγησαν στη β?άβευση αυτής σε πανευ?ωπαϊκό επίπεδο με το Distributor Growth Award το έτος 2002 και το 2004.

Η ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ θέλοντας να πα?αμείνει τόσο ηγετική εται?εία στην Ελλάδα στο είδος της όσο και π?ότυπη εται?εία πανευ?ωπαϊκά έχει θέσει στόχο της επιτυχημένης πο?είας της την πε?αιτέ?ω ανάπτυξη της επιχει?ηματικότητάς της μέσω την ενίσχυσης του δικτ?ου των καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχ?ησης και με το δικό της σ?στημα Franchise.

Γίνετε και εσείς τώ?α συνε?γάτης αυτο? του σχεδίου Franchise και αποκομίσετε την επιχει?ηματική άνοδο μέσω της σιγου?ιάς ενός ισχυ?ο? δικτ?ου!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχοι του δικαιοπά?οχου , της εται?είας ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ, ευνοείστε από ένα αναγνω?ισμένο από το κοινό εμπο?ικό σήμα και από την ξεχω?ιστή θέση αυτο? στην αγο?ά στην οποία η εται?εία έχει ξεπε?άσει κατά πολ? τους ανταγωνιστές της. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει αξιόλογα πλεονεκτήματα:

  • εκπαιδευτικά π?ογ?άμμματα και σεμινά?ια τα οποία σας εξοικειώνουν με τις δ?αστη?ιότητες και τη λειτου?γία του καταστήματος
  • πα?οχή σ?γχ?ονου εξοπλισμο?
  • διαφημιστικά μέσα
  • υποστή?ιξη στην αναζήτηση αγο?ών και στην π?οσέλκυση πελατών
  • πα?οχή των κατάλληλων μεθόδων πωλήσεων

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς δεν χ?ειάζεστε κάποια συγκεκ?ιμένη π?οηγο?μενη εμπει?ία από αυτοαπασχόληση. Πολ? πε?ισσότε?ο είστε ένας ενδιαφέ?οντας υποψήφιος με π?οσόντα την αποφασιστικότητά σας και το π?αγματικό ενδιαφέ?ον σας να ασχοληθείτε με το αντικείμενο, την π?οσωπική και επαγγελματική φιλοδοξία σας, το ό?αμά σας για την εξέλιξη της επιχεί?ησής σας και του δικτ?ου όπως και την την έντονη δ?αστη?ιοποίησή σας.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟ?ΙΑ

Διακόμσηση με μπαλόνια

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises