ΜΠΑΜ ΠΥΡΟΤΕΧ?ΗΜΑ

Διακόσμηση με πυ?οτεχνήματα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Η ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε είναι μία π?ωτότυπη εται?εία με αντικείμενο τη διο?γάνωση δημόσιων και ιδιωτικών εκδηλώσεων με ?ίψεις πυ?οτεχνημάτων όπως και την πώληση ειδών διακόσμησης. Β?ίσκεται σε λειτου?γία για πε?ισσότε?α από 25 χ?όνια και έχει αποδείξει την αξιοπιστία και την υψηλή ποιότητα των π?οσφε?όμενων π?οϊόντων και πα?οχής ασυναγώνιστων υπη?εσιών στην π?άξη. Η επιχει?ησιακή πο?εία της εται?είας είναι αξιοσημείωτα ανοδική και εξακολουθεί να αναπτ?σσεται με γ?ήγο?ους ?υθμο?ς. Η ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε κυ?ια?χεί στο είδος της στην ελληνική αγο?ά καθώς η λειτου?γία της ταυτίζεται με την ποιότητα και την επιτυχία. Τα σημεία πώλησης της εται?είας α?ιθμο?ν 20 καταστήματα σε ολόκλη?ο τον ελληνικό χώ?ο.

Η ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε π?οσφέ?ει υψηλής αποτελεσματικότητας π?οϊόντα με υποβλητικά σχέδια, εντυπωσιακο?ς σχεδιασμο?ς χ?ωμάτων και εκπληκτική εμφάνιση σε π?οσεγμένες και καλόγουστες συσκευασίες τα οποία διακ?ίνονται για τις κάλλιστες π?οδιαγ?αφές εκπλή?ωσης ασφάλειας και για τις π?οσιτές τιμές. Λαμβάνει υπόψη τους τόσο τους διεθνείς όσο και τους ευ?ωπαϊκο?ς κανονισμο?ς εγγ?ησης ποιότητας. Διαθέτει μία πλο?σια ποικιλία σε π?οϊόντα τα οποία είναι εγκεκ?ιμένα και πιστοποιημένα σ?μφωνα με τους π?οβλεπόμενους ό?ους από το γε?μανικό Ομοσπονδιακό Ίδ?υμα για Έλεγχο και Έ?ευνα υλικών Β.Α.Μ. και από όλες τις υπε?θυνες ελληνικές κ?ατικές υπη?εσίες. Η ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε συνε?γάζεται στενά με μεγάλους και διάσημους οίκους πυ?οτεχνημάτων του εξωτε?ικο?. Εισάγει και διαμο?φώνει τη δική της σει?ά πυ?οτεχνημάτων συμβεβλημένη με έναν από τους σημαντικότε?ους οίκους πυ?οτεχνημάτων διεθνώς απο την Κίνα. Είναι αποκλειστικός αντιπ?όσωπος των πιο φημισμένων και μεγαλ?τε?ων κατασκευαστών στην Ευ?ώπη, της γε?μανικής εται?είας Comet και Black Cat.

Η ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε ενασχολείται με την πλή?η διο?γάνωση τελετών και εκδηλώσεων ιδιωτών όπως γαμηλείων τελετών και δημοσίων τοπικών και πολιτιστικών φο?έων διοχετε?οντας την πολ?χ?ονη εμπει?ία των συνε?γατών της όχι μόνο στη τέχνη ενός θεαματικο? πυ?οτεχνήματος, αλλά και συνοδε?οντας αυτό με τα κατάλληλα ειδικά εφέ. Για αυτό το σκοπό διαθέτει ένα ξεχω?ιστό δημιο?γικό τμήμα το οποίο αναλαμβάνει συλλογικά την επιτυχημένη διεξαγωγή οποιουδήποτε εο?ταστικο? σκηνικο? και ανεπανάληπτου σημαντικο? γεγονότος σχεδιάζοντας τα συνα?παστικά πυ?οτεχνικά shows. Η πλο?σια συλλογή των π?οϊόντων της συμπε?ιλαμβάνει ακόμα ποικίλα μπαλόνια, χα?τοπόλέμους και ειδών διακοσμητικό εξοπλισμό party. Η εμπλουτισμένη συλλογή των ειδών για εκδηλώσεις β?ίσκεται σε διάθεση στα καταστήματα λιανικής της εται?είας όπως και διατίθεται στο ηλεκτ?ονικό κατάστημά της. Η χ?ήση αυτών είναι ε?κολη τόσο για τη τη ?ίψη όπως και για το στήσιμο του πυ?οτεχνήματος βάσει απλών οδηγιών χ?ήσης και ο χ?ήστης δεν χ?ειάζεται κάποια ειδική άδεια.

Η ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε επεκτείνεται σ?μφωνα με τη μέθοδο της δικαιόχ?ησης αυξάνοντας θεαματικά τον α?ιθμό των καταστημάτων της αλυσίδας της. Π?οσφέ?ει στους μελλοντικο?ς συνε?γάτες μία σοβα?ή επιχει?ηματική π?όταση σε έναν ανεξε??ενητο κλάδο όπου η εται?εία π?ωτοστατεί με πολ?τιμη εμπει?ία και με αξιόπιστα και έγκυ?α εφα?μοσμένη τεχνογνωσία.

Γίνετε και εσείς συνε?γάτης σε αυτό το δίκτυο Franchise και γνω?ίσετε την επιτυχία μέσα από τη μαγεία και τη χα?ά του πυ?οτεχνήματος!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος του δικαιοπά?οχου, της εται?είας ΜΠΑΜ Πυ?οτέχνημα Ε.Π.Ε , ευνοείστε από ένα ε?κολα π?οωθήσιμο π?οϊόν το οποίο δεν έχει αποθεματικό κόστος και π?οσφέ?εται σε μία χαμηλή τιμή. Ενισχ?εστε στην επιχει?ηματικότητά σας από το γνωστό και καταξιωμένο όνομα της εται?είας και την μεγάλη απήχησή του στην ελληνική αγο?ά. Η μεταφο?ά της εκτεταμένης τεχνογνωσίας της εται?είας καθιστά εσάς τους πλέον α?μόδιους στην πώληση του π?οϊόντας και στην πα?οχή ποιοτικών υπη?εσιών. Το πακέτο πα?οχών π?οσφέ?ει σημαντικά πλεονεκτήματα:

  • συνεχής υποστή?ιξη από την εται?εία σε όλα τα στάδια της λειτου?γίας της επιχεί?ησης
  • μεγάλη κε?δοφο?ία και γ?ήγο?η απόσβεση επένδυσης
  • εξασφάλιση της αποκλειστικότητας πε?ιοχής
  • χα?ακτη?ιστικό ιδιόκτητο όνομα όλων των π?οϊόντων ΜΠΑΜ
  • χαμηλό κόστος λειτου?γικών εξόδων και εξοπλισμο?
  • σταθε?ός οικονομικός σχεδιασμός και συστηματική μηχανογ?άφηση
  • απλές λειτου?γικές δομές στελέχωσης χω?ίς αναγκαίο π?οσωπικό
  • ελευθε?ία στην επιλογή πε?ιοχής του καταστήματος

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς είστε ένας καολοδεχο?μενος συνε?γάτης σ?μφωνα  την ε?γατικότητά σας και τη θέληση και αποφασιστικότητα να ασχοληθείτε ενε?γά και δ?αστή?ια π?οσωπικά σε τη δική σας επιχεί?ηση.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας άμεσα!

?έα

14.06.2012

Η ΜΠΑΜ π?ωτοστατεί στην ασφαλή ?ίψη πυ?οτεχνημάτων με τη συμμετοχή στην ο?γάνωση του π?ώτου πανελλήνιου σεμινα?ίου των ειδικευμένων τεχνιτών

Το π?ώτο πανελλήνιο εκπαιδευτικό σεμινά?ιο για τους τεχνίτες της κα?σης πυ?οτεχνημάτων διεξήχθει στις εγκαταστάσεις της ΜΠΑΜ στον Ε?οσμο Θεσσαλονίκης από τις 22 μέχ?ι και τις 24 Μα?τίου. Η εκδήλωση... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


12.06.2012

Εκπαιδευτική εκδήλωση σχετικά με νέες τάσεις διακόσμησης από την ΜΠΑΜ

Η ΜΠΑΜ ο?γάνωσε μία εκπαιδευτική εκδήλωση με σκοπό την μετάδοση και εξοικείωση με νέες εξελιγμένες τεχνικές και καλλιτεχνικές τάσεις στη διακόσμηση με μπαλόνια η οποία π?αγματοποιήθηκε την 2η Μαίου... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


07.06.2012

Η ΜΠΑΜ πα?ουσιάζει ακόμα μία φο?ά το φιλανθ?ωπικό π?όσωπό της

Η ΜΠΑΜ έχει αποδείξει επανελημένως ότι είναι μία εται?εία κοντά στους ανθ?ώπους και στην ανθ?ώπινη ανάγκη. Ενε?γά συμπο?ε?εται με την κοινωνία συμμετέχοντας έμπ?ακτα στο φιλανθ?ωπικό έ?γο μη κε?δοσ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


05.12.2011

Η ΜΠΑΜ στή?ιξε ενε?γά έ?γο εθελοντικής αιμοδοσίας

Ο κεντ?ικός σ?λλογος πολυτέκνων της πόλης της Θεσσαλονίκης διο?γάνωνσε στις 14 ?οέμβ?η μία ημέ?α αιμοδοσίας θέλοντας να πε?άσει το μήνυμα της βασικής σημασίας, την οποία κατέχει η δω?εά αίματος, κα... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


30.11.2011

Η ΜΠΑΜ στή?ιξε ενε?γά έ?γο εθελοντικής αιμοδοσίας

Ο κεντ?ικός σ?λλογος πολυτέκνων της πόλης της Θεσσαλονίκης διο?γάνωνσε στις 14 ?οέμβ?η μία ημέ?α αιμοδοσίας θέλοντας να πε?άσει το μήνυμα της βασικής σημασίας, την οποία κατέχει η δω?εά αίματος, κα... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


21.10.2011

?έο κατάστημα στην οδό Τσιμισκή στη Θεσσαλονίκη

Το δίκτυο Μπαμ επεκτείνεται και σε άλλες σημαντικές θέσεις στην εγχώ?ια αγο?ά με τα εγκαίνια ενός νέου πα?α?τήματος στον πιο φημισμένο για τα εμπο?ικά καταστήματα δ?όμο της Θεσσαλονίκης, στην οδό Τ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


18.10.2011

Συνεχιζόμενη δυναμική πα?ουσία στην αγο?ά με νέες π?οσφο?ές σε π?οϊόντα και υπη?εσίες

Η αλυσίδα καταστημάτων του δικτ?ου Μπαμ κατέχει ένα μονοπόλιο στην αγο?ά καλ?πτοντας το κενό για ποιοτικά και π?οσιτά π?οϊόντα και υπη?εσίες στον χώ?ο της διο?γάνωσης τελετών και εο?ταστικών γεγονότων... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α

ΜΠΑΜ ΠΥΡΟΤΕΧ?ΗΜΑ

Διακόσμηση με πυ?οτεχνήματα

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises