ΑΡΧΑΙΩ? ΓΕΥΣΕΙΣ

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Γενικά  ?έα  Videos                                                                

Πε?ιγ?αφή του συστήματος Franchise

Ο όμιλος θεματική εστίαση έχει ως επίκεντ?ο των δ?αστη?ιοτήτων του την εξειδικευμένη εστίαση και πε?ιλαμβάνει στην κατοχή του τις αλυσίδες εστιατο?ίων Α?χαίων Γε?σεις και Beer Academy Restaurants καθώς και το εστιατό?ιο Dali. Ο ιδιοκτήτης και πε?ιπλανόμενος γευσηγνώστης Ιωάννης Αδάμης ξεκίνησε με το π?ώτο εστιατό?ιο Beer Academy το 1992 στο κέντ?ο της Αθήνας. Φιλοδοξία του ήταν να εισάγει μία νέα γευστική συνήθεια και μία νέα κουλτο??α νυχτε?ινής εξόδου στην Ελλάδα. Το πιο σημαντικό βήμα στην επιχει?ηματική του πο?εία ως εστιάτο?ας με π?ωτότυπες ιδέες αυτός έκανε το 1998 με το άνοιγμα του π?ώτου εστιατο?ίου Α?χαίων Γε?σεις έχοντας το όνει?ο να επαναφέ?ει στη σ?γχ?ονη ελληνική π?αγματικότητα τη γευστική εμπει?ία της α?χαίας ελληνικής κουζίνας. Και οι δ?ο η επιχει?ηματικές ιδέες του γνώ?ισαν μεγάλη αποδοχή από το ελληνικό καταναλωτικο κοινό και επιστέφηκαν με επιτυχία. Η μπυ?α?ία Beer Academy φιλοξενεί μπ??ες διαφο?ετικών ειδών και τ?όπων εμφιάλωσης, τις οποίες ο ιδιοκτήτης του ομίλου επέλεξε μετά από ένα ταξίδι με τη συνοδεία μίας ο?γανωμένης ομάδας στην Ευ?ώπη με σκοπό την γνω?ιμία με αυτές και τη σπουδή τους. Αποτέλεσμα αυτο? ήταν η εκκίνηση της π?ώτης αυθεντικής μπυ?α?ίας, η οποία μπο?εί να π?οσφέ?ει μεγάλη ποικιλία ξενόφε?των μα?κών μπ??ας, καλό φαγητό και ευχά?ιστη εξυπη?έτηση. Επιπλέον αποτελεί μία κε?δοφό?α π?όταση για αυτο?ς οι οποίοι θα ήθελαν να ασχοληθο?ν με κάτι το διαφο?ετικό και εξειδκευμένο στο τομέα της εστίασης. Επιτυχία στο εσωτε?ικό και το εξωτε?ικό γνώ?ισαν τα εστιατό?ια του ομίλου με τη λειτου?γία του Α?χαίων Γε?σεις . Αυτό π?οήλθε από το θαυμασμό για τη γεννησιου?γό δ?ναμη του ελληνικο? α?χαίου πολιτισμο?, ο οποίος δημιο??γησε κατά την άποψη του Ιωάννη Αδάμη τις διατ?οφικές συνήθειες και των „αλλοτ?ίων“. Αυτό το εγχεί?ημα ήταν στην α?χή δ?σκολο και χ?ειάστηκε τη συνε?γασία ειδικών επιστημόνων, οι οποίοι μελέτησαν τις γ?απτές πηγές του 4ου αιώνα π.χ. και 5ου αιώνα π.χ.. Με αυτό το τ?όπο συντελέσθηκε η μ?ηση στη α?χαία ελληνική κουζίνα, η οποία είναι υγιεινή, νόστιμη και πα?άξενη.

Γίνετε και εσείς τώ?α δικαιοδόχος σε αυτό το δίκτυο εστιατο?ίων και γνω?ίσετε την επιχει?ηματική αναγνώ?ιση!

Σχέδιο Franchise

Εσείς ως δικαιοδόχος αυτο? του συστήματος δικαιόχ?ησης των αλυσίδων εστιατο?ίων Α?χαίων Γε?σεις και Beer Academy Restaurants έχετε την συνεχή και εκτεταμένη υποστή?ιξη μίας σωστά ο?γανωμένης και δομημένης κεντ?ικής έδ?ας του συστήματος. Αυτή στελεχώνεται από εξειδικευμένους συνε?γάτες διαφό?ων κλάδων. Με αυτό το τ?όπο η δική σας επιχει?ηματική αποτελεσματικότητα και επιτυχία διασφαλίζονται. Εσείς και το π?οσωπικό σας β?ίσκονται στο κέντ?ο της λειτου?γίας της επιχεί?ησής σας και έτσι μπο?είται να δ?άσετε π?ος το όφελός σας. Η ποιότητας των υπη?εσιών μπο?εί να φέ?ει σε εσάς τα π?οσδοκόμενα κέ?δη. Για αυτό το σκοπό ο δικαιοπά?οχος π?οσφέ?ει τα κατάλληλα πλεονεκτήματα. Αυτός π?οσφέ?ει σε εσάς ένα πακέτο πα?οχών δίνοντας σας τη τεχνογνωσία και την απα?αίτητη εκπαίδευση του π?οσωπικο? σας. Η επιχεί?ησή σας και εσείς ενισχ?εστε μέσω της υπε?θυνης και μόνιμης συμβουλευτικής πα?ακολο?θησης και της μέ?ιμνας καθώς και μέσω των διαφημιστικών εκστ?ατειών της κεντ?ικής έδ?ας. Η διά?κεια της σ?μβασης στο δίκτυο της Beer Academy Restaurants είναι 15 χ?όνια με δυνατότητα πα?άτασης. Για τους δικαιοδόχους της αλυσίδας εστιατο?ίων Α?χαίων Γε?σεις ισχ?ει μία σ?μβαση διά?κειας 10 ετών.

Π?οφίλ δικαιοδόχου

Εσείς δεν χ?είαζεστε μία π?οηγο?μενη εμπε?ία από επιχει?ηματική αυτοαπασχόληση έτσι ώστε να θεω?ηθείτε κατάλληλος μελλοντικός δικαιόδοχος. Σημαντικό κ?ιτή?ιο είναι η σοβα?ότητά σας και η σημασία την οποία εσείς δίνετε στην πα?οχή ποιοτικών υπη?εσιών.

Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Εμείς δίνουμε σε εσάς όλες τις απα?αίτητες πλη?οφο?ίες για να ξεκινήσετε με την επιχεί?ησή σας.

ΑΡΧΑΙΩ? ΓΕΥΣΕΙΣ

Ανοίξετε την ιστοσελίδα

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises