?έα του franchise FranchiseKEY RSS

14.09.2012

Εντυπωσιακή εκδήλωση με την πα?ουσία των σπουδαστών του ΙΕΚ Ξυνή

Στις 20 Ιουνίου π?αγματοποιήθηκε στην οδό Παντησίων στην Αθήνα στον δημόσιο χώ?ο μπ?οστά από τις εγκαταστάσεις του ΙΕΚ Ξυνή μία θεαματική εκδήλωση πα?άσταση στην οποία συμμετείχαν και π?ωταγνωνίστησαν 600 σπουδαστές του εκπαιδευτικο? ομίλου Ξυνή Αθήνας. Επ?όκειτο για την 21η έκθεση με έ?γα των σπουδαστών τα οποία αυτοί ολοκλή?ωσαν στο εκπαιδευτι... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


13.09.2012

Επέτειος των 15 χ?όνων λειτου?γίας και π?οσφο?ά εο?ταστικών δώ?ων στους μαθητές από το φ?οντιστή?ιο Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ

Από την 27η Αυγο?στου μέχ?ι και την 28η Σεπτεμβ?ίου 2012 το φ?οντιστή?ιο Μέσης Εκπαίδευσης ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ γιο?τάζοντας την επέτειο των 15 χ?όνων από την π?ώτη ημέ?α ίδ?υσης και ένα?ξης της λειτου?γίας του π?οσκαλεί μαθητές της Α, Β και Γ Λυκείου να συμμετάσχουν σε έναν νέο καταπληκτικό διαγωνισμό, μέσω του οποίου π?οσφέ?ονται σε αυτο?ς συνα?παστικά ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


12.09.2012

Συνεχής επιτυχία των σπουδαστών του εκπαιδευτικο? ομίλου ΟΜΗΡΟΣ στον διεθνή διαγνωνισμό της Chevrolet

Στη συνέχεια της θ?ιαμβευτικής επιτυχίας της σπουδάστ?ιας του κολλεγίου του εκπαιδευτικο? ομίλου ΟΜΗΡΟΣ, κυ?ίας Σοφίας Στε?γιοπο?λου, η οποία κατέκτησε το πε?σινό Πανευ?ωπαϊκό β?αβείο της Chevrolet στον διαγωνισμό με αντικείμενο το Graphic Design, ο οποίος π?αγματοποιήθηκε στο Λονδίνο, κατό?θωσαν με επιτυχία να καταλάβουν θέσεις σημαντικών διακ?... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


11.09.2012

Διο?γάνωση διημε?ίδας από την Carierra για τα πε?ιφε?ειακά Μέσα Ενημέ?ωσης εντός μίας νέας εποχής τεχνολογικών και κοινωνικών εξελίξεων καθώς και των π?οοπτικών

Η εκδήλωση σχετικά με τις εξελίξεις και π?οκλήσεις για τα πε?ιφε?ειακά μέσα μαζικής ενημέ?ωσης, η οποία π?αγματοποιήθηκε το Σαββατοκ??ιακο 14 και 15 Ιουλίου στον συνεδ?ιακό χώ?ο του Epirus Palace, επιστέφηκε με κο?υφαία επιτυχία. Την ευθ?νη για την διο?γάνωση της διημε?ίδας ανέλαβαν από κοινο? το επαγγελματικό ινστιτο?το Carierra Ιωαννίνων του ε... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


05.09.2012

?έο εκπαιδευτικό πα?ά?τημα των φ?οντιστη?ίων Activum στους Αγίους Ανά?γυ?ους

Τα φ?οντιστή?ια μέσης εκπαίδευσης Activum επεκτάθηκαν με την ίδ?υση του νέου πα?α?τήματος στους Αγίους Ανά?γυ?ους το οποίο λειτου?γεί ήδη στην οδό Στου?νά?α 10 και Α?ιστείδου στην πε?ιοχή Ανάκασσα. Το νέο φ?οντιστή?ιο του δικτ?ου της Activum διαθέτει έναν φιλικό και φιλόξενο χώ?ο όπου μία ομάδα από έμπει?ους καθηγητές πα?έχει στους μαθητές όλων ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


04.09.2012

Συμβουλευτικές υπη?εσίες από τα dyslexiacenters στη Χίο

Η ομάδα του διαπ?επο?ς καθηγητή κυ?ίου Γ. Θ. Παυλίδη η οποία μέσω των dyslexiacenters έχει βοηθήσει στη διάγνωση και θε?απεία παιδιών σχολικής και π?οσχολικής ηλικίας με μαθησιακές δυσκολίες εφα?μόζοντας το διεθνώς αναγνω?ισμένο τεστ Παυλίδη π?οσφέ?ει συμβουλευτικές υπη?εσίες σε γονείς στη διά?κεια επίσκεψης στο νησί της Χίου. Οι γονείς είχαν τη... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


15.08.2012

Επιτυχή τή?ηση των ό?ων για τη διενέ?γεια του π?ογ?άμματος ανέ?γων από την i-learn

Ο έλεγχος του τ?όπου π?αγματοποίησης του εκπαιδευτικο? π?ογ?άμματος Ανέ?γων από την i-learn και το δικό της κέντ?ο κατά?τισης στο ειδικό αντικείμενο Πωλητής οικολογικών τ?οφίμων και άλλων ειδών ολοκλη?ώθηκε με πλή?η επιτυχία. Η Γ Μονάδα ελέγχου της ειδικής υπη?εσίας εφα?μογής Συγχ?ηματοδοτο?μενων Ενε?γειών μέσω του Ευ?ωπαϊκο? κοινοτικο? ταμείου ... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


14.08.2012

Ημε?ίδα της Genomed υπό την αιγίδα του δήμου Γλυφάδας

Στο δημοτικό θέατ?ο Μελίνα Με?κο??η της Γλυφάδας π?αγματοποιήθηκε ημε?ίδα υπό την αιγίδα του Δήμου, την οποία διο?γάνωσε την Τετά?τη 21 Μα?τίου 2012 η ιατ?ική εται?εία Genomed. Η εκδήλωση είχε ένα?ξη στις 18:00 ώ?α Ελλάδος και σε αυτή συμμετείχαν ως ομίλητες ειδικοί ιατ?οί εμπει?ογνώμονες: Ο ιατ?ός Κλινικός Φα?μακολόγος και επίκου?ος καθηγητής... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


13.08.2012

Υποστή?ιξη μαθητών στις επιλογές του επαγγελματικο? π?οσανατολισμο? από την TECHNOKIDS

H TECHNOKIDS έχει λάβει με υπευθυνότητα και επίγνωση την μεθοδική υποστή?ιξη του επαγγελματικο? π?οσανατολισμο? των μαθητών της λαμβάνοντας υπόψη πο?ίσματα διεθνών επιστημονικών μελετών και της ψυχολογίας του κάθε μαθητή ατομικά των εκπαιδευτικών κέντ?ων της. Συγκεκ?ιμένα αναλαμβάνει την διενέ?γεια επιτυχώς εφα?μοσμένων ψυχομετ?ικών τεστ μέσω τω... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


12.08.2012

Διο?γάνωση επιστημονικής εκδήλωσης σχετικά με την φ?οντίδα ηλικιωμένων και ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά οίκον από την Φ?οντίδα Ζωής

Η Φ?οντίδα Ζωής τέλεσε τη Δευτέ?α 28 Μαίου 2012 στο ξενοδοχείο Patras Palace την ειδική εκδήλωση «Φ?οντίδα Ηλικιωμένων: Η διαμό?φωση ενός νέου επαγγέλματος» με εντυπωσιακή επιτυχία. Στην π?αγματοποίηση της εκδήλωσης συνέδ?αμε επίσης το Σωματείο Α?ωγής Ηλικιωμένων και Ατόμων με αναπη?ία – Φ?οντίζω. Η Φ?οντίδα Ζωής είναι μία π?ωτοπό?ος εται?εία με... » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


» Όλες οι ανακοινώσεις


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises