Οδηγός franchise

Τί είναι το franchise ή η δικαιοχ?ησία, δικαιοπα?οχή; (7)

Το franchise επιδιώκει μία συνε?γασία με κέ?δος, με το οποίο μία συνε?γασία μεταξ? μίας κεντ?ικής έδ?ας του συστήματος και των συνε?γαζόμενων επιχει?ήσεων εννοείται για τον σκοπό μίας κοινής οικονομικής επιτυχίας. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


Γιατί εσείς θα π?έπει να γίνετε δικαιοδόχος; (4)

Ως ιδ?υτές εσείς θα π?έπει να γνω?ίζετε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα για την ανάπτυξη της δικής σας επιχεί?ησης και να σταθμίσετε αυτά, π?ιν εσείς ασχοληθείτε με την επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος franchise. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


Πώς εσείς β?ίσκετε το σωστό σ?στημα franchise; (13)

Η αναζήτηση και επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος franchise χ?ειάζεται πα?όμοια πε?ίσκεψη όπως οι πε?ισσότε?οι άνθ?ωποι θεω?ο?ν αυτή αναγκαία κατά την αναζήτηση και επιλογή του συντ?όφου τους στην π?οσωπική ζωή. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


Γιατί εσείς θα π?έπει να γίνετε δικαιοπά?οχος; (11)

Ως επιχει?ηματίες εσείς θα π?έπει να γνω?ίζετε τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διακαιοχ?ησίας για τους δικο?ς σας στόχους επέκτασης και να σταθμίσετε αυτά, π?ιν εσείς ασχοληθείτε με την ανάπτυξη ενός δικο? σας συστήματος franchise. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


?όμοι και συμβάσεις (4)

Η συνε?γασία μεταξ? διαιοπα?όχου και δικαιοδόχων βασίζεται σε διεθνείς και εθνικο?ς νόμους όπως και σε ξεχω?ιστά ατομικές συμβασιακές ?υθμίσεις. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


Πώς εξελίσσεται η διεθνής επέκταση στη δικαιοχ?ησία; (2)

Κατά την πο?εία της παγκοσμοιοποίησης οι στ?ατηγικές της διεθνοποίησης κε?δίζουν σε σημασία, όπου διακιοπά?οχοι υπολογίζουν π?οπάντων σε άμεση ή έμμεση δικαιόχ?ηση στο εξωτε?ικό, σε δικαιόχ?ηση του Master, σε ανάπτυξη μίας πε?ιοχής ή σε κοινοπ?αξία. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α


FranchiseKey και εσείς (1)

Σ?μφωνα με το σ?νθημα „Επιλέξετε το καλ?τε?ο παγκόσμια“ το FranchiseKey θέλει να βοηθήσει εσάς με μία εκτενή διεθνή τ?άπεζα πλη?οφο?ιών κατά την αναζήτηση και επιλογή ενός κατάλληλου συστήματος Franchise. » Διαβάσετε πε?ισσότε?α

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises