Δήλωση π?οστασίας π?οσωπικών δεδομένων

Μέτ?α π?οστασίας π?οσωπικών δεδομένων

 

Πα?ακαλο?με διαβάσετε π?ιν τη χ?ήση αυτής της ιστοσελίδας τις ακόλουθες πλη?οφο?ίες. Οι ?υθμίσεις μπο?ο?ν να ανανεωθο?ν από και?ό σε και?ό, για αυτό το λόγο εσείς θα έπ?επε να εξετάζετε αυτές τακτικά.

Ποιές πλη?οφο?ίες εμείς αποθηκε?ουμε και τί κάνουμε εμείς με αυτές; Στόχος αυτής της ιστοσελίδας είναι αυτό, να φέ?ουμε σε επικοινωνία συστήματα και τους πιθανο?ς μελλοντικο?ς συνε?γάτες τους μεταξ? τους . Για να λάβετε πλη?οφο?ίες σχετικά με ένα σ?στημα, εμείς πα?ακαλο?με εσάς, να συμπλη?ώσετε ένα π?οσωπικό π?οφίλ, το οποίο εσείς μπο?είτε να αλλάξετε ή να σβήσετε μέσω του δικο? σας κωδικο? π?όσβασης.

Αν εσείς βεβαίωσετε μέσω ενός κλικ την ε?ώτησή σας σχετικά με ένα σ?στημα ή την αίτησή σας, εμείς θα μεταβιβάσουμε το δικό σας π?οσωπικό π?οφίλ αντίστοιχα. Το σ?στημα λαμβάνει με αυτό το τ?όπο την άδεια, να επικοινωνήσει μαζί σας, να πα?έχει σε εσάς τις ζητο?μενες πλη?οφο?ίες, και να δημιου?γήσει σε εσάς μία π?ώτη εικόνα, κατά πόσο το π?οφίλ σας ανταποκ?ίνεται στις ανάγκες του. Το FranchisePORTAL GmbH στέλνει το δικό σας π?οφίλ αποκλειστικά σε εκείνο το σ?στημα, για το οποίο εσείς έχετε υποβάλει ε?ώτηση ?ητά.

Πο? αποθηκε?ονται τα δικά σας στοιχεία;

Τα λαμβανόμενα από εσάς στοιχεία αποθηκε?ονται στον εξυπη?ετητή του FranchseKey. Εμείς ακολουθο?με αυστη?ο?ς ό?ους ασφάλειας κατά την αποθήκευση και μεταβίβαση στοιχείων για να εμποδίσουμε την π?όσβαση από ανα?μόδιους.

Σ?νδεσμοι:

Η ιστοσελίδα του FranchiseKey πε?ιλαμβάνει συνδέσμους στις ιστοσελίδες άλλων επιχει?ήσεων. Εμείς δεν αναλαμβάνουμε κανενός είδους ευθ?νη για τον εμπιστευτικό χε?ισμό στοιχείων ή για το πε?ιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Ενημε?ωτικό δελτίο:

Το FranchiseKey αποστέλνει σε τακτικά διαστήματα μέσω e-mail ενημε?ωτικά δελτία και πλη?οφο?ίες σε μέλη, τα οποία έχουν δώσει την άδεια τους σε εμάς για αυτό το σκοπό. Αν εσείς θέλετε να βγείτε από τον δικό μας κατάλογο του ενημε?ωτικο? δελτίου, πα?ακαλο?με ακολουθήσετε εσείς για αυτό τις οδηγίες, οι οποίες β?ίσκονται στο υποσέλιδο κάθε ενημε?ωτικο? δελτίου.

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises