Ειδοποίηση απέκδυσης ευθ?νης

Ειδοποίηση απέκδυσης ευθ?νης

 

Οι κατάλογοι και οι λοιπές πλη?οφο?ίες που εκτίθεται στον πα?όντα διαδικτυακό τόπο καθώς και στους υπόλοιπους δεσμο?ς βασίζονται σε πλη?οφο?ίες που πα?ασχέθηκαν από τις αντίστοιχες διαφημιζόμενες εται?είες καθώς και από άλλες πηγές. Το FranchisePORTAL GmbH δεν πουλά, δεν θέτει σε πώληση ο?τε διο?γανώνει την πώληση συστημάτων franchise.

Το FranchisePORTAL GmbH δεν έχει εξετάσει τις εν λόγω πλη?οφο?ίες και δεν έχει π?οσπαθήσει να ελέγξει την ακ?ίβειά τους και πα?αιτείται ?ητά από οποιαδήποτε υποχ?έωση να το π?άξει. Όλα τα έγγ?αφα που πα?ουσιάζονται στην πα?ο?σα ιστοσελίδα καθώς και στους δεσμο?ς που οδηγο?ν σε άλλες ιστοσελίδες πα?έχονται "ως έχουν", χω?ίς καμιά ?ητή ή σιωπη?ή εγγ?ηση οποιουδήποτε τ?που ή φ?σης.

Σε καμία πε?ίπτωση το FranchisePORTAL GmbH δεν αναλαμβάνει την ευθ?νη για άμεσες, έμμεσες, ειδικές, δευτε?ε?ουσες, επακόλουθες, αξιόποινες ή άλλες ζημιές, που οφείλονται σ' αυτές τις πλη?οφο?ίες, στη χ?ήση ή στην ανικανότητα χ?ήσης της πα?ο?σας ιστοσελίδας, ακόμα κι αν το FranchiseKey έχει ειδοποιηθεί για το ενδεχόμενο επέλευσης τέτοιων ζημιών.

Ενθα???νουμε τους πελάτες να ζητήσουν συμβουλή στους δικηγό?ους, λογιστές, οικονομικο?ς συμβο?λους τους π?οτο? συνάψουν οποιαδήποτε σ?μβαση με τις εν λόγω διαφημιζόμενες εται?είες.

 

Google AnalyticsDisclaimer


Αυτή η ιστοσελίδα χ?ησιμοποιεί Google Analytics, μία υπη?εσία ανάλυσης του διαδικτ?ου του Google Inc. (?Google?). Η Google Analytics χ?ησιμοποιεί τα ονομαζόμενα ?Cookies?, στοιχεία κειμένου, τα οποία αποθηκε?ονται στον υπολογιστή σας και τα οποία καθιστο?ν δυνατή μία ανάλυση της χ?ήσης της ιστοσελίδας από εσάς. Οι πα?αγόμενες μέσω του Cookie πλη?οφο?ίες σχετικά με τη χ?ήση σας αυτής της ιστοσελίδας (συμπε?ιλαμβανομένης της δικής σας διε?θυνσης IP) μεταδίδονται σε έναν εξυπη?ετητή του Google στις Η.Π.Α. και αποθηκε?ονται εκεί. Το Google θα χ?ησιμοποιήσει αυτές τις πλη?οφο?ίες για να εκτιμήσει τη δικής σας χ?ήση της ιστοσελίδας, για να συνθέσει εκθέσεις σχετικά με τις δ?αστη?ιότητες της ιστοσελίδας για τον π?οωθητή της ιστοσελίδας και για να αποφέ?ει πε?αιτέ?ω συνδεμένες πα?οχές υπη?εσιών με τη χ?ήση της ιστοσελίδας και τη χ?ήση του διαδικτ?ου. Το Google θα μεταδώσει αυτές τις πλη?οφο?ίες επίσης και σε τ?ίτους  αν χ?ειαστεί, εφόσον αυτό είναι π?οδιαγ?αμμένο νομικά ή από όσο τ?ίτοι επεξε?γάζονται αυτά τα στοχεία με εντολή του Google. Το Google δεν θα φέ?ει σε επαφή σε καμία πε?ίπτωση την IP διε?θυνσή σας με άλλα στοιχεία του Google. Εσείς μπο?είτε να εμποδίσετε την εγκατάσταση των Cookies μέσω της αντίστοιχης ??θμισης του δικο? σας Software του πλοηγο?, εμείς εφιστο?με την π?οσοχή σας ωστόσο σε αυτό ότι εσείς δεν μπο?είτε να χ?ησιμοποιήσετε συνολικές λειτου?γίες αυτής της ιστοσελίδας εντελώς εκτενώς σε αυτή την πε?ίπτωση αν χ?ειαστεί. Μέσω της χ?ήσης αυτης της ιστοσελίδας εσείς δίνετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξε?γασία των συγκεντ?ωμένων στοιχείων σχετικά με εσάς μέσω του Google με τον π?οηγουμένως πε?ιγ?αμμένο τ?όπο και για τον π?οηγουμένως ονομαζόμενο σκοπό.

Εσείς ως χ?ήστης αυτής της σελίδας αναγνω?ίζετε με αυτό, ότι ο π?οωθητής αυτής της ιστοσελίδας, οι δικοί του εκτελεστικοί βοηθοί, οι αντιπ?όσωποί του, συνδεδεμένες επιχει?ήσεις, οι διευθυντές του, τα ανώτατα στελέχη του, οι υπάλληλοί του και οι συναιτέ?οι του δεν αναλαμβάνουν καμία ευθ?νη σχετικά με τη συγκέντ?ωση, διαβίβαση, επεξε?γασία και εκτίμηση των πα?απάνω ονομασμένων στοιχείων και ότι με αυτό κανένα είδους σχετικές απαιτήσεις αποζημίωσης δεν μπο?ο?ν να π?οβληθο?ν ενάντια σε αυτά τα φυσικά και νομικά π?όσωπα.

Αναζήτηση Μά?κα

Κατάλογος του franchise
Franchises Αυτοκινήτου
Franchises Ειδών Γ?αφείου, Πλη?οφο?ικής & Τηλεφωνίας
Franchises Ένδυσης / Μόδας
Franchises Επίπλων / Διακόσμησης
Franchises Επιχει?ηματικών Υπη?εσιών
Franchises Εστίασης / Ξενοδοχείων
Franchises Π?οσωπικών Υπη?εσιών
Franchises Τ?οφίμων
Franchises Υγείας / Ομο?φιάς / Σπο?
Franchises Υπη?εσιών για Κατοικίες & Κτί?ια
Franchises Ψυχαγωγίας / Πολιτισμο? / Ταξιδίων
Διάφο?α Franchises